Så här går det i omställningen Effektiv och nära vård

2023-06-14

Vård och omsorg behöver ställa om för att bli mer tillgänglig utifrån individens behov och förutsättningar. Den länsövergripande omställningen Effektiv och nära vård har en gemensam målbild som innebär en nära vård som bygger på kontinuitet och hög tillgänglighet. En första uppföljning av omställningen visar på tidiga men goda resultat av enskilda förändringsarbeten.

En första utvärdering

För att se hur det går med omställningen har en uppföljningsmodell tagits fram. Modellen innehåller 19 indikatorer som tillsammans speglar målområdena nära, samskapande, effektiv samt hälsofrämjande och förebyggande. I rapporten Uppföljning av omställningen till en Effektiv och nära vård presenteras resultat från de nitton indikatorerna tillsammans med andra närliggande data.  Rapporten innehåller dessutom sammandrag av de enskilda utvärderingar som genomförts av de vårdtjänster som utvecklas för att nå en mer nära vård. Syftet med rapporten är att ligga till grund för strategiska vägval i omställningsarbetet. Regionstyrelsen har godkänt rapporten och dess rekommendationer i sin helhet och Tjänsteledning HSVO har ställt sig bakom rapporten och rekommendationerna.

Så går det i omställningen 

Uppföljningen visar på tidiga, men goda resultat från enskilda förändringsinitiativ så som införandet av äldremottagningar, stegvis vård för psykisk hälsa, mobila närvårdteam och äldrevårdsenheten. Det verkar även vara kostnadseffektivt att ställa om vården.

Uppföljning av indikatorerna visar bland annat att den psykiska ohälsan bland unga och fetma i befolkningen fortsätter öka. Den visar också på att vård, stöd och omsorg fortfarande inte är tillräckligt proaktiv, personcenterad och samordnad, att tillgängligheten har försämrats de senaste åren och slutligen att det är utmanande att följa upp en storskalig förändring på systemnivå.

Hur går vi vidare?

Det samlade analysarbetet har resulterat i tre rekommendationer för det fortsatta omställningsarbetet:

  1. Ytterligare stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet,
  2. Omställningen bör omfatta regional och kommunal primärvård, sjukhusvård, tandvård och stöd och omsorg,
  3. Få in ännu mer patient- och brukarperspektiv i design av nya vårdlösningar.

Med hjälp av dessa rekommendationer fortsätter omställningsarbetet enligt tidigare beslutad målbild. Även uppföljnings och analysarbetet vidareutvecklas för att i så hög grad som möjligt se till hela vård- och omsorgssystemet runt den enskilda brukaren/patienten. 

Kontakt

Tove Renn Gemzell

Utvecklingsstrateg