Effektiv och nära vård – en omställning i samverkan

Vård och omsorg behöver ställa om för att bli mer tillgänglig utifrån individens behov och förutsättningar. Det krävs nya lösningar och arbetssätt för att ta hand om en växande och åldrande befolkning som i större utsträckning lever med kroniska sjukdomar.

Projekt och aktiviteter inom Effektiv och nära vård 2030

Läs mer


För att lyckas med omställningen är samarbete mellan Region Uppsala, länets kommuner och privata vårdgivare helt avgörande. Omställningen, som pågår i hela Sverige, är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. 

Effektiv och nära vård 2030 är ett storskaligt förändringsarbete med en gemensam målbild för Uppsala län, bestående av fyra delar:

  • Nära – vård finns nära mig på nya sätt.
  • Effektiv – min vård hålls samman med stöd av rätt kompetenser som känner mig.
  • Samskapande – jag är en aktiv och självklar partner i min egen vård.
  • Hälsofrämjande och förebyggande – jag får stöd i att främja min hälsa.

”Nära vård” är det nationella namnet för omställningen.

Film: en introduktion om det nationella arbetet Nära vård

Mer om Effektiv och nära vård 2030

Aktuellt

2024-03-07
70 000 sjukhusinläggningar och 1000 dödsfall per år i Sverige beror på fallskador hos äldre. För att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet lokalt samarbetar Region Uppsala med seniorer i Tierp och Gottsunda för att skapa en positiv förändring.
2024-01-31
I takt med att vården blir alltmer avancerad och andelen äldre ökar i Uppsala län ställs större krav på en omställning av vården inom Region Uppsala. En ny rapport visar att kostnadsökningen för vård av äldre blir ännu större än vad man tidigare trott.
2024-01-17
Komplexa vård- och omsorgsbehov ökar i Uppsala län. Under omställningen Effektiv och nära vård har utvecklingsarbetet Vård i hemmet skapat sig en bild av de utmaningar patienter och vårdaktörer har inom området. En rapport har tagits fram med rekommendationer för fortsatt utvecklingsarbete.
2023-10-05
I veckan prisades postern om den samverkansmodell som tagits fram i Uppsala län utav kommunal primärvård och specialiserad palliativ hemsjukvård på palliativ konferens i Malmö. Lisa Sörell specialistsjuksköterska på Akademiska sjukhuset och Jessica Pato Ramirez avdelningschef Lasarettet i Enköping presenterade arbetet samt tog emot priset för bästa poster, inom kategorin ”Högsta nyhetsvärde av betydelse för framtidens palliativa vård”.
2023-10-04
Välkommen till Effektiv och nära vårds frukostseminarium med tema vård i hemmet den 17 oktober, klockan 8–9. Seminariet riktar sig till dig som verkar inom hälsa, sjukvård och omsorg inom Uppsala län.