Samarbete med seniorer för att minska fallskador

2024-03-07

70 000 sjukhusinläggningar och 1000 dödsfall per år i Sverige beror på fallskador hos äldre. För att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet lokalt samarbetar Region Uppsala med seniorer i Tierp och Gottsunda för att skapa en positiv förändring.

Inför uppmärksamhetsmånaden ”Var stark, stå säker, fall tryggt” i Tierp och Gottsunda har seniorer intervjuats kring området balansträning och fallprevention. Syftet är att tillsammans med målgruppen utforma lokala aktiviteter som är anpassade efter deras behov och önskemål. Detta är en del av den större satsningen att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande inom Region Uppsala.

– Från dialogen med seniorerna framgick det att de ofta känner sig bortglömda. Vi vill lyssna in och ta vara på upplevelser och behov. Det är viktigt att vi genomför aktiviteter som är framtagna tillsammans med dem. Det är så vi kan få en positiv förändring och bättre folkhälsa i Uppsala län, säger Sarah Enayeh, hälsosamordnare inom geografiskt hälsouppdrag, Region Uppsala.

Ett mål är att öka medvetenhet om balansträningens betydelse samt tillgängliggöra insatser för att minska risken för fallskador bland seniora invånare. Detta eftersom mer än 70 000 sjukhusinläggningar och över 1 000 dödsfall sker årligen i Sverige på grund av fallskador, vilket orsaker onödigt lidande för patienter och anhöriga. Under maj kommer aktiviteter med fokus på balansträning, styrketräning och att lära sig falla säkert arrangeras för invånarna i Tierps kommun och Gottsunda. Arbetet sker i samverkan med berörda kommuner samt fritids- och pensionärsföreningar.

– Vi ser även över om det går att få till långsiktiga och kostnadsfria kurser ledda av professionella instruktörer. Seniorerna som vi träffade uttryckte en längtan efter kontinuitet, där aktiviteter inte bara är kopplade till sjukvården eller föreningar och inte avtar efter en begränsad tidsperiod, säger Sarah Enayeh, hälsosamordnare inom geografiskt hälsouppdrag, Region Uppsala.

Öka det förebyggande och hälsofrämjande fokuset inom Region Uppsala

Att ställa om till ett långsiktig förebyggande och hälsofrämjande arbete inom Region Uppsala är en del av omställningsarbetet Effektiv och nära vård. Geografiskt hälsouppdrag är en av flera resurser som syftar till att långsiktigt främja hälsa och stärka eller bibehålla invånarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

– Vi genomför ett flertal intervjuer med invånare och verksamheter i länet för att utveckla det hälsofrämjande arbetet i regionen. Under våren kommer vi att undersöka förutsättningar för införande av hälsoinformatörer som sprider information om levnadsvanor till grupper vi ofta inte når. Vi kommer även arbeta med att stärka hälsan hos unga vuxna i länet, säger Michaela Steadson, hälsosamordnare inom geografiskt hälsouppdrag, Region Uppsala.

Läs mer om omställningsarbetet till en Effektiv och nära vård här (samverkanswebben).

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Mejla hälsosamordnarna vid geografiskt hälsouppdrag:

halsosamordnare@regionuppsala.se