Vårdkonsumtionsprognos visar att vården till äldre kräver mer resurser framöver

2024-01-31

I takt med att vården blir alltmer avancerad och andelen äldre ökar i Uppsala län ställs större krav på en omställning av vården inom Region Uppsala. En ny rapport visar att kostnadsökningen för vård av äldre blir ännu större än vad man tidigare trott.

Rapporten ”Långsiktigt behovs- och planeringsunderlag — Målgruppen äldre (80+)” innehåller vårdkonsumtionsprognoser för de äldre fram till 2030, samt en beskrivning av de insatser som pågår för att förbättra och utveckla vården. Underlaget har tagits fram inom ramen för Region Uppsalas omställningsarbete till en effektiv och nära vård.

– Inom primärvården beräknar vi att läkarbesöken för patienter över 80 år ökar med cirka 50 procent till 2030.  Vi ser också att resursåtgången för slutenvård beräknas öka med hela 49 procent, säger Evelina Nilsson, hälsoekonom och analytiker inom Region Uppsala.

För att möta kommande vårdbehov och kostnadsökningar behöver hälso- och sjukvården ställa om till en mer effektiv och nära vård. Det innebär att vården behöver bli mer förebyggande och hälsofrämjande, nära och samordnad, där välfärdstjänsterna skapas tillsammans med invånare, brukare, patienter och närstående. I rapporten redogörs för flera av de aktiviteter som pågår inom länet för att utveckla vården till att bli mer proaktiv och värdeskapande, bland annat fortsatt utveckling av vård i hemmet.

- Om vården skulle förbättras för äldre över 80 år finns det både en stor besparingspotential och ökad möjlighet till bättre livskvalitet för länets äldre befolkning, säger Tove Renn Gemzell, utvecklingsstrateg inom Region Uppsala.  

Hög träffsäkerhet i ny metod att skatta kommande vårdbehov

Under 2023 har ett gediget metodutvecklingsarbete skett i bred samverkan inom regionen. Den nya metoden som använts i rapporten syftar till att bättre skatta de framtida vårdbehoven och de medföljande kostnaderna.

Metoden tar hänsyn till tidigare trender i vårdkonsumtion per invånare. Vilket medför att bakomliggande trender som påverkar vårdkonsumtionen över tid tas med i beräkningen.

– Det är viktigt att ta hänsyn till tidigare trender för att inte överskatta framtida vårdkonsumtion. Den första kvalitetssäkringen av metoden har visat på en hög träffsäkerhet. Exempelvis blev utfallet 2023 för slutenvård av målgruppen äldre endast 1,9 procent lägre än prognosen, säger Evelina Nilsson, hälsoekonom och analytiker inom Region Uppsala.

Ambitionen är att Region Uppsala ska använda metoden för att ta fram kunskapsunderlag till analyser inför den årliga planerings- och budgetfördelningsprocessen.

– Vi behöver bli ännu bättre på att prognostisera och analysera vården på en systemövergripande nivå. Därför behöver vi ännu mer denna typ av underlag för att kunna agera klokt med våra begränsade resurser, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Läs mer om omställningsarbetet till en Effektiv och nära vård här (samverkanswebben).

Kontakt

Tove Renn Gemzell

Utvecklingsstrateg