Geografiskt hälsouppdrag

Hälsosamordnare arbetar strategiskt med att initiera hälsofrämjande insatser i samverkan med andra aktörer i det geografiska området.

Insatserna syftar till att stärka goda levnadsvanor så som ökad fysisk aktivitet, minskat bruk av alkohol, minskat tobaksbruk, goda matvanor, god sömn och minskad stress. Hälsosamordnare finns på vårdcentralerna i Gottsunda, Heby, Knivsta, Tierp, och Älvkarleby. Under 2022 utökas Geografiskt hälsouppdrag till samtliga kommuner i länet.

Planeringen av hälsofrämjande insatser pågår med grund i invånardialoger för att säkerställa att det insatser som planeras möter invånarnas behov. Rekryteringen av ytterligare sex hälsosamordnare är igång.

Projektet är en del av omställningsarbetet Effektiv och nära vård 2030

Projektet ingår i målområde Hälsofrämjande och förebyggande – jag får stöd i att främja min hälsa.

Kontakt

Helena Wallin Eriksson