Geografiskt hälsouppdrag

Hälsosamordnare arbetar strategiskt med att initiera hälsofrämjande insatser i samverkan med andra aktörer i Uppsala län.

Geografiskt hälsouppdrag med funktionen hälsosamordnare, inom förvaltningen Nära vård och hälsa, Region Uppsala, kommer att fungera som en av flera resurser i länets omställning mot ett mer hälsofrämjande fokus. Hälsofrämjande arbete syftar till att främja hälsa och stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Detta genom att stärka tilltron till den egna förmågan och öka kontrollen över den egna hälsan.

I 2023 års rapport ”uppföljning av omställningen till en Effektiv och Nära Vård i Uppsala län” understryks att det är kostnadseffektivt att förebygga och undvika psykisk och fysisk ohälsa. En av tre rekommendationer i rapporten är att ytterligare stärka det hälsofrämjande arbetet.

Geografiskt hälsouppdrag kommer att arbeta med universella insatser som omfattar hela befolkningen samt riktade insatser för att öka jämlik hälsa. Liv och hälsa och verktyget ”den sociala kompassen”, ger oss en fördjupad kunskap om vilka grupper vi behöver ha i åtanke/lyssna in, samt socioekonomiska utmaningar och styrkor som olika delar av länet har. Planeringen av insatser pågår med grund i invånardialoger för att säkerställa att det insatser som planeras möter invånarnas behov.

Projektet är en del av omställningsarbetet Effektiv och nära vård 2030

Projektet ingår i målområde Hälsofrämjande och förebyggande – jag får stöd i att främja min hälsa.

Kontakt

Har du tankar eller inspel? Hör gärna av dig.

halsosamordnare@regionuppsala.se

Jennie Nordberg

Tf. verksamhetschef