Riktade hälsosamtal

En metod för att identifiera ohälsosamma levnadsvanor.

Syftet är att erbjuda stöd till förändring och därmed förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2.

Målet är att samtliga 40-åringar ska erbjudas ett hälsosamtal på sin vårdcentral. Inför besöket fyller deltagaren i en hälsoenkät och lämnar blodprover. Faktorer som kartläggs är levnadsvanor, biologiska riskfaktorer, psykosociala faktorer och ärftlighet samt vilka friskfaktorer som finns. Samtalet är personcentrerat med utgångspunkt i deltagarens behov och önskemål och genomförs av en utbildad samtalsledare.

Initialt testas metoden på två vårdcentraler under 2022–2023 där listade 40-åringar erbjuds riktade hälsosamtal.

Projektet är en del av omställningsarbetet Effektiv och nära vård 2030

Projektet ingår i målområde Hälsofrämjande och förebyggande – jag får stöd i att främja min hälsa.

Kontakt

Elin Bolander