Stegvis vård psykisk hälsa

En gemensam modell för stegvis vård där målet är att minska den psykiska ohälsan i den vuxna befolkningen genom att fler får tillgång till behandling och stöd.

Målet är: 

 • Hög tillgänglighet till en första bedömning digitalt eller fysiskt: att få rätt insats ska inte kräva långa väntetider. 
 • Bästa tillgängliga behandling, evidensbaserad och jämlik vård: lika hög tillgänglighet oavsett var man bor i länet och var man är listad. 
 • Ökad möjlighet till systematisk uppföljning och utvärdering ska leda till att vi bättre kan svara på frågan om våra insatser leder till minskad psykisk ohälsa. Det utgör en bra grund för fortsatt utveckling och förbättring. 

Personcentrerad stegvis vård vid psykisk ohälsa

Med stegvis vård menas att insatser erbjuds med utgångspunkt i lägsta effektiva interventionsnivå där patienten erbjuds en intensitet i behandlingen som matchar hans eller hennes aktuella behov. I modellen kommer insatser på alla nivåer att ingå: förebyggande och främjande, egenvård, råd, stöd och behandling. Också hur samverkan kan ske mellan olika vårdnivåer och huvudmän. 

Den långsiktiga målsättningen är att samtliga verksamheter inom Region Uppsala som erbjuder insatser till patientgruppen ställer om till ett gemensamt arbetssätt:  

 • En gemensam bedömningsprocedur. 
 • Val av behandling eller annan insats ska ske på ett likartat och systematiskt sätt och utifrån individens behov och förutsättningar. Samma metoder och interventioner ska finnas tillgängliga för samtliga invånare i Uppsala län. 
 • Ett kontinuerligt förbättringsarbete inom verksamheten som bygger på systematisk och datadriven kvalitetsutveckling 

Utbildning, handledning, kvalitetsledning

Vi anpassar utbildningar efter olika personalkategoriers behov för att långsiktigt täcka behov av utbildning och handledning. Utbildning och handledning ska stärka kompetensen i Region Uppsala så att fler patienter får insatser som leder till förbättrad psykisk hälsa. 

Det behövs även ett sammanhållande system för uppföljning och utveckling. Ett delmål i stegvis vård psykisk hälsa är att ta fram en modell för kvalitetsuppföljning och kvalitetsledning. Modellen är tänkt att höja kvaliteten och särskilt ta sikte på att stärka utveckling och uppföljning när det gäller psykisk ohälsa. 

Gå våra utbildningar

Utbildningarna är öppna för alla i regionen och obligatoriska för medarbetare i våra elva modellverksamheter. Vi utvecklar våra utbildningar löpande. 

Introduktion till Stegvis vård

Introduktion till Stegvis vård (pingpong.lul.se)

 • Målgrupp: Alla som arbetar i eller samarbetar med primärvården i Region Uppsala.
 • Förkunskaper: Inga.
 • Tidsåtgång: 15–20 minuter.

Steg 1 – bedömning av psykisk ohälsa

Steg 1-bedömning av psykisk ohälsa (pingpong.lul.se)

 • Målgrupp: Alla kliniker som möter patienter i primärvård i Region Uppsala.
 • Förkunskaper: E-utbildningen "Introduktion till Stegvis vård Psykisk hälsa".
 • Tidsåtgång: cirka 1 timme.

Läs mer om utbildningarna på vår e-learningplattform Pingpong. Klicka på länkarna ovan eller sök på ”stegvis vård” för att hitta alla våra utbildningar.

Region Uppsalas e-learningplattform Pingpong

Digitalisering

Framtidens primärvård ska erbjudas i digital form i första hand och genom fysiska besök när det behövs. Samarbete sker med andra digitaliseringsprojekt och utvecklingsarbeten inom regionen. Inom stegvis vård psykisk hälsa utarbetar vi digitala arbetssätt för triagering, bedömning och uppföljning vid psykisk ohälsa.  

Kognitiv beteendeterapi (KBT) finns idag tillgängligt för invånare via nätet, oavsett vilken vårdcentral de är listade på. På 1177.se kan du läsa mer om de behandlingar som erbjuds idag. 

Våra modellverksamheter

I stegvis vård psykisk hälsa samarbetar vi med 10 vårdcentraler och KBT via nätet. De utgör modellverksamheter som går i täten i omställningsarbetet genom att utveckla och implementera den stegvisa vården och arbetssätt kopplat till modellen. Vi inhämtar kunskap och fungerande arbetssätt från modellverksamheterna och de blir också vår testmiljö – de hjälper oss att se till att modellen bidrar till att vi närmar oss målen om ökad tillgänglighet, kvalitet och mer jämlik vård. De är också med och ser till att vi säkrar en god arbetsmiljö för dem som ska erbjuda den stegvisa vården. 

Varje modellverksamhet har utsett en utvecklingsledare som tillsammans med verksamhetschefen har i uppdrag att leda arbetet med införandet av stegvis vård. I uppdraget ingår att engagera och involvera hela verksamheten i omställningsarbetet. 

Våra modellverksamheter är Bålstadoktorn, Enköpings husläkarcentrum, Eriksbergs vårdcentral, Gottsunda vårdcentral, KBT via nätet, Knivsta vårdcentral, Storvreta vårdcentral, Tierps vårdcentral, Ultuna vårdcentral, Uppsala barncentrum och vårdcentral samt  Årsta vårdcentral. 

Prenumerera på nyhetsbrev Stegvis vård psykisk hälsa

Genom att registrera ditt namn och din e-postadress godkänner du att Region Uppsala hanterar dina personuppgifter i samband med utskick av nyhetsbrevet. 

Prenumerera på nyhetsbrev (anmälningsformulär i apsis.one)

Rätt stöd till psykisk hälsa

Projektet är en del av omställningsarbetet Effektiv och nära vård 2030

Arbetet ingår i målområde Nära – vård finns nära mig på nya sätt.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter.

stegvisvard@regionuppsala.se

Kerstin Jeding

Anna Asker

Anneli Sjöberg

Emelie Tegmyr

Kenneth Nilsson

Lisa Brandelius

Lisa Westring