Stegvis vård psykisk hälsa

I den omställning, som tidigare gick under namnet Effektiv och nära psykologisk behandling, tar vi fram en gemensam modell för stegvis vård där målet är att minska den psykiska ohälsan genom att fler får tillgång till behandling och stöd.

Vuxna personer med psykisk ohälsa i Uppsala län ska ha tillgång till rätt insatser i rätt tid. Det ska finnas ett tillräckligt utbud för att erbjuda invånarna bästa tillgängliga behandling när vårdbehovet uppmärksammas. Genom att ge rätt stöd på rätt behovsnivå ska befintliga kompetenser användas mer effektivt jämfört med idag.

Målet är:

  • Hög tillgänglighet till en första bedömning digitalt eller fysiskt: att få rätt insats ska inte kräva långa väntetider.
  • Bästa tillgängliga behandling, evidensbaserad och jämlik vård​: lika hög tillgänglighet oavsett var man bor i länet och var man är listad.
  • Ökad möjlighet till systematisk uppföljning och utvärdering av behandlingsinsatser. Det ska vara möjligt att följa resultat på samtliga nivåer: individ, verksamhet och övergripande. Då kan vi bättre svara på frågan om våra insatser leder till minskad psykisk ohälsa.

Personcentrerad stegvis vård vid psykisk ohälsa

I Stegvis vård psykisk hälsa har vi bland annat som mål att ta fram en regiongemensam modell för stegvis vård vid psykisk ohälsa för vuxna. Under projekttiden är avgränsningen primärvårdsnivån, men den långsiktiga målsättningen är att modellen ska omfatta samtliga verksamheter inom Region Uppsala som möter målgruppen.

Med stegvis vård menas att insatser erbjuds med utgångspunkt i lägsta effektiva interventionsnivå där patienten erbjuds en intensitet i behandlingen som matchar hans eller hennes aktuella behov. I modellen kommer insatser på alla nivåer att ingå: förebyggande och främjande, egenvård, råd, stöd och behandling. Också hur samverkan kan ske mellan olika vårdnivåer och huvudmän.

Om modellen införs kommer samtliga verksamheter inom Region Uppsala som erbjuder insatser till patientgruppen ställa om till ett gemensamt arbetssätt: 

  • En gemensam bedömningsprocedur.
  • Val av behandling eller annan insats ska ske på ett likartat och systematiskt sätt och utifrån individens behov och förutsättningar. Samma metoder och interventioner ska finnas tillgängliga för samtliga invånare i Uppsala län.
  • Ett kontinuerligt förbättringsarbete inom verksamheten som bygger på systematisk och datadriven kvalitetsutveckling

Primärvårdsanpassning: Låg tröskel – hög tillgänglighet. Förebyggande insatser. Hälsopsykologi. Standardisering: Evidensbaserade insatser. Kunskapsstöd och vägledning i hur vi bedömer och behandlar. Uppföljning av insatser och resultat. Teamarbete: En samsyn kring psykisk ohälsa. Gemensam målsättning. Psykisk ohälsa som hela vårdcentralens uppdrag. Personcentrering: Stöd i hur vi anpassar våra insatser utifrån individens preferenser och kontext. Samverka med patienten i centrum. Kontinuitet.

Utbildning, handledning, kvalitetsledning

Vi anpassar utbildningar efter olika personalkategoriers behov för att långsiktigt täcka behov av utbildning och handledning. Utbildning och handledning ska stärka kompetensen i Region Uppsala så att fler patienter får insatser som leder till förbättrad psykisk hälsa.

Det behövs även ett sammanhållande system för uppföljning och utveckling. Ett delmål i Stegvis vård psykisk hälsa är att ta fram en modell för kvalitetsuppföljning och kvalitetsledning. Modellen är tänkt att höja kvaliteten och särskilt ta sikte på att stärka utveckling och uppföljning när det gäller psykisk ohälsa.

Digitalisering

Digitala verktyg kan användas vid triagering, bedömning, behandling, uppföljning och i kommunikation med invånare och patienter. Framtidens primärvård ska erbjudas i digital form i första hand och genom fysiska besök när det behövs. Samarbete sker med andra digitaliseringsprojekt och utvecklingsarbeten inom regionen. De digitala verktyg som tas fram och införs bör också användas vid psykisk ohälsa när det är lämpligt.

Kognitiv beteendeteapi (KBT) finns idag tillgängligt för invånare via nätet, oavsett vilken vårdcentral de är listade på. På 1177.se kan du läsa mer om de behandlingar som erbjuds idag.

Uppföljning och utvärdering

Ett centralt mål är att fler patienter ska få insatser som leder till förbättrad psykisk hälsa. Därför behöver vi utveckla en modell för kvalitetsuppföljning där stort fokus läggs på utvärdering av behandlingsresultat. Systematisk uppföljning ska framöver kunna ske på individ-, behandlar- och mottagningsnivå samt på regional nivå. För att det ska vara möjligt ska vi ta fram kvalitetsindikatorer för att följa upp behandlingsresultat, vilka insatser som erbjuds samt väntetid till bedömning och behandling. Resultaten ska användas vid förbättringsarbete i verksamheterna.

Våra modellverksamheter

I projektet deltar 10 vårdcentraler och KBT via nätet som modellverksamheter. De kommer gå i täten i omställningsarbetet genom att tillsammans med projektet ta fram och implementera den stegvisa vården och arbetssätt kopplat till modellen. Vi inhämtar kunskap och fungerande arbetssätt från modellverksamheterna och de blir också vår testmiljö – de hjälper oss att se till att modellen bidrar till att vi närmar oss målen om ökad tillgänglighet, kvalitet och mer jämlik vård. De är också med och ser till att vi säkrar en god arbetsmiljö för dem som ska erbjuda den stegvisa vården.

Varje modellverksamhet har utsett en utvecklingsledare som tillsammans med verksamhetschefen har i uppdrag att leda arbetet med att ta fram och testa nya arbetssätt avseende psykisk hälsa på vårdcentralen. Hela vårdcentralen behöver engageras i omställningsarbetet.

Våra modellverksamheter är Bålstadoktorn, Enköpings husläkarcentrum, Eriksbergs vårdcentral, Gottsunda vårdcentral, KBT via nätet, Knivsta vårdcentral, Storvreta vårdcentral, Tierps vårdcentral, Ultuna vårdcentral, Uppsala barncentrum och vårdcentral och Årsta vårdcentral.

Prenumerera på nyhetsbrev Stegvis vård psykisk hälsa

Genom att registrera ditt namn och din e-postadress godkänner du att Region Uppsala hanterar dina personuppgifter i samband med utskick av nyhetsbrevet. 

Prenumerera på nyhetsbrev (anmälningsformulär i apsis.one)

Rätt stöd till psykisk hälsa

Effektiv och nära vård 2030

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter.

Amanda Simonsson

Emil Andersson

Emma Manner

Emelie Tegmyr

Lisa Westring

Kerstin Jeding

Kennet Nilsson