Handlingsplan för suicidprevention

Här finns information om hur handlingsplaner för suicidprevention ska tas fram i Region Uppsala.

Under 2021 ska Region Uppsala förstärka sitt suicidpreventiva arbete utifrån den suicidpreventiva strategin, enligt uppdrag i Regionplan och budget 2021. Genomförandet av den suicidpreventiva strategin återkopplas rill Regionstyrelsen i december 2021. 

Alla vårdgivare som möter patienter i sitt dagliga arbete har en viktig roll i det suicidpreventiva arbetet i Uppsala län och ska upprätta en egen suicidpreventiv handlingsplan i enlighet med den suicidpreventiva strategin. Arbetet ska  genomföras i regionens samtliga förvaltningar, samt hos privata vårdgivare som har avtal med Region Uppsala. 

Upprätta handlingsplan

Den här texten är en vägledning för privata vårdgivare. Förvaltningarnas anvisningar har skickats ut till förvaltningsdirektörerna.

För privat vårdgivare i Region Uppsala, oavsett storlek på verksamhet gäller följande:

Verksamhetschef ansvarar för att senast 31 oktober 2021 ha upprättat en suicidpreventiv handlingsplan utifrån den suicidpreventiva strategin. Mall för handlingsplanen finns i länkarna nedan. Verksamheten ska konkretisera vilka insatser som ska genomföras. Exempel på insatser kan vara utbildningar eller specifika rutiner och riktlinjer som ska tillämpas inom verksamheten. Som stöd i arbetet finns ett kunskapsstöd kring utbildningar och suicidprevention i Uppsala län, se länkarna nedan.

Verksamhetschefen avgör om handlingsplanen ska vara organisationsövergripande eller delegeras till verksamhetsnivå/avdelningsnivå inom organisationen. Det här kommer se olika ut beroende på verksamhetens storlek. Även en enskild företagare behöver upprätta en handlingsplan för sin verksamhet.

Handlingsplanen behöver inte skickas in till Regionkontoret, men ska finnas att tillgå vid efterfrågan.

Kontakt

Erik Klingenberg

Utredare

Caroline Marinko

Utredare