Vård i samverkan, ViS

Region Uppsala och länets kommuner samverkar för ett hållbart utvecklingsarbete inom området hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Vård i samverkan (ViS) är samlingsnamnet för de styrande dokument som stödjer huvudmännens samarbete i Uppsala län inom HSVO. ViS-dokumenten gäller antingen samlat för hela länet eller kan vara lokala.

Lokalt fastställda ViS-dokument

ViS-dokument som styr samverkan mellan Region Uppsala och en eller några kommuner.

Organisation och dokumenthantering i samverkan

Samverkan inom hälsa, stöd, vård och omsorg i Uppsala län och det gemensamma arbetet med ViS-dokumenten.

Covid-19 och smittskydd: Information och riktlinjer för samlad primärvård och kommuner

Till webbsida

Aktuell information från Redaktionsrådet ViS

2023-03-07
Syftet med riktlinjen är att etablera en rutin för övergången mellan skola, elevhälsans medicinska insats och intygsskrivande vårdenhet inom Region Uppsala samt att öka kvaliteten i underlag och stöd för intygsskrivande läkare. 
2023-03-02
En sammanställning av förändringar i ViS-dokumenten som skett runt månadsskiftet februari-mars.
2022-12-22
Ändringarna i dokumentsamlingen Vård i samverkan (ViS) gäller de länsövergripande dokumenten Äldrevårdsenheten – samverkan vid vård i ordinärt boende, Samverkan vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och Anhörigstöd i Uppsala län.

Relaterade sidor

Här hittar du information, projekt och verksamheter på Samverkanswebben som är relaterade till arbetet med ViS.

Relaterade sidor på andra webbplatser

Kontakt

Har du förslag eller frågor som rör webbsidan? Mejla till webblådan. Har du frågor som rör ViS-dokumenten? Mejla till redaktionsrådet ViS.

Kontaktuppgifter till lokalredaktörer finns på sidan Organisation och dokumenthantering i samverkan.