Länsövergripande dokument för Vård i Samverkan

Region Uppsala och länets kommuner samverkar för ett hållbart utvecklingsarbete inom området hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Vård i Samverkan (ViS) är samlingsnamnet för de styrande dokument som stödjer verksamheternas samarbete. ViS-dokumenten gäller i hela länet.

I samverkan mellan Region Uppsala och Uppsalas kommuner är individens behov i fokus. Samverkan leder till ett hållbart utvecklingsarbete inom hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). De styrande dokumenten stödjer det arbetet som bedrivs inom verksamheterna, både på politisk och tjänstemannanivå. Dessa VIS-dokument gäller i hela länet, men det finns även ViS-dokument som fastställs lokalt i länets kommuner.

Fast vårdkontakt

Hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län

Klinisk process i samverkan

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Kontakt

Monika Brundin

Samordningsstrateg