Om SUF-Kunskapscentrum

Att samhället kan erbjuda föräldrar stöd som stärker deras föräldraförmåga är en självklar förebyggande och tidig insats som främjar barnets hälsa och utveckling. Men föräldrar som har intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter kan behöva ett anpassat stöd för att utveckla föräldraförmågan och bli stärkt i sitt föräldraskap.

Samverkan Utveckling Föräldraskap

Idag finns kunskap om att föräldraförmågan kan utvecklas om information och stöd anpassas och om kompensation ges utifrån föräldrarnas och barnets respektive behov. Det ställer dock krav på att yrkesverksamma har både kunskap och arbetssätt för att kunna stärka den föräldrakompetens som föräldern redan har.

SUF-Kunskapscentrum samlar, utvecklar och sprider kunskap om föräldraskapsstöd i familjer där förälder har intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som påverkar deras föräldraförmåga.

SUF-guiden är ett resultat av ett samarbete mellan SUF-Kunskapscentrum och yrkesverksamma i de lokala SUF-grupperna i Uppsala län. Syftet med guiden är att ge yrkesverksamma ett kunskapsstöd i deras arbete med familjer där en förälder har kognitiva svårigheter.  

Forsknings- och utvecklingsarbetet inom SUF-Kunskapscentrum orienterar sig runt följande teman:

  • Informerat val om eventuellt föräldraskap.
  • Förberedande föräldraskap under graviditet.
  • Föräldraskap i familjen.
  • Föräldraskap när barnet är i samhällsvård.

Det handlar om barnet

Barnets rätt till goda uppväxtvillkor och utveckling utifrån hela sin potential samt föräldrar med funktionsnedsättnings rätt till anpassat stöd i sitt föräldraskap under hela barnets uppväxt. SUF-Kunskapscentrum tar avstamp i Förenta Nationernas konvention om Barnets rättigheter och i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 23.

För vilka

SUF-Kunskapscentrum riktar sig primärt till professionella som möter familjer där förälder har kognitiva svårigheter. Dessutom fungerar SUF-Kunskapscentrum som kunskapsförmedlare till bland annat föräldrar, barn, beslutsfattare, studerande och forskare.

Konsultation

Det kan vara svårt att veta hur tidiga insatser och ett anpassat stöd ska utformas. SUF-Kunskapscentrum kan ge konsultationer i specifika ärenden.