Organisation

SUF-Kunskapscentrum är organiserat till Region Uppsala och verksamhetsområde Funktionshinder, Nära vård och hälsa. SUF-Kunskapscentrum samfinansieras av Region Uppsala och Uppsala läns åtta kommuner.

Kugghjul.

SUF-Kunskapscentrums uppdrag

Med utgångpunkt i samägandet utgör huvudmännen ledningsgrupp för SUF-Kunskapscentrum med gemensamt ansvar för utvecklingsprocesserna så att kunskaps- och metodutvecklingen bidrar till jämlika levnadsvillkor för familjerna. Uppdraget innebär att erbjuda och bistå yrkesverksamma kunskapsunderlag och metodutveckling i deras arbete där någon av föräldrarna har kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan.
Det ska också stimulera till samverkan över verksamhets- och huvudmannagränser i dessa frågor. SUF-KC uppdrag (för utskrift).

I varje kommun i Uppsala län finns en lokal SUF-grupp. Den utgår ifrån de lokala förutsättningarna och är en tvärprofessionell samverkan över verksamhets- och huvudmannagränser.

Tillsammans med SUF-Kunskapscentrums referensgrupp med föräldrar utgör de lokala SUF-grupperna fundamentet för kunskaps- och utvecklingsarbetet.