Regionbuss och stadsbuss

Bussarna som du ser i Uppsala län är oftast gula eller gröna. Vilken färg bussen har beror på vilket linjenät den tillhör.

Grön stadsbuss i trafiken

Regionbussar

Bussarna på landsbygden, mellan tätorter i länet samt till och från angränsande län är till för att så många som möjligt ska kunna åka kollektivt till arbetet, skolan och fritidsaktiviteter.

Strategin för regionbussarna är att bygga vidare på den struktur som finns. Med bättre verktyg och ramar kan vi successivt utveckla trafiken för att uppfylla målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är vägledande för de prioriteringar som vi behöver göra i framtiden för att på bästa sätt ta tillvara våra resurser.

Strategi för regionbussarna

Regionbusstrategi (opengov)

Stadsbussar

Busstrafiken i städer ska bidra till att staden kan erbjuda sina invånare och besökare goda stadsrum, livsmiljöer och en god tillgänglighet.

Stadsbussar i Uppsala

Stadsbusstrafiken i Uppsala har flera olika uppgifter. Den tar hand om befintliga kunder och ska samtidigt attrahera nya.

Linjenätet trafikeras av ett antal starka stråk med en linje i varje. De olika stadsdelarna binds samman med stadens centrala delar och det regionala nätet. 

Bussarna stannar vid viktiga bytespunkter och större målpunkter inom staden. De skapar på så sätt ett nät som är nåbart med gång eller cykel för de allra flesta i staden.

Stadsbussar i Enköping

Sedan juni 2022 finns ett stadsbusslinjenät med gröna bussar i Enköping.

 

Kontakt

Region Uppsalas ledningskontor

Hitta på sidan