Beslut om miljoner till länets kulturliv

2021-02-18

Statens kulturråd har beviljat Region Uppsala statsbidrag om totalt 43 836 000 kronor för verksamhetsåret 2021. Idag beslutade kulturnämnden hur dessa pengar ska fördelas till länets institutioner och övriga verksamheter inom kulturområdet.

Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen som är statens modell för att fördela statliga bidrag till kulturverksamheter inom landets regioner. För att kunna fördela statliga medel inom en region finns krav på att regionen tagit fram en regional kulturplan och bidrar med egna medel. I december 2020 fattades beslut om att tillföra kultursamverkansmodellen 40 335 000 kronor i regionalt verksamhetsbidrag för 2021, en uppräkning med 1,5 %.  

– Beslutet idag medför att prioriteringar i den regionala kulturplanen kan genomföras och att det regionala kulturlivet kan få en återhämtning och återstart efter pandemin. Med fortsatt stöd kan kompetens upprätthållas och verksamheterna planeras långsiktigt i länet, säger Cecilia Linder (M), ordförande i Region Uppsalas kulturnämnd.

Syftet med statsbidraget är att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås och att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

– Här kan också nämnas de kvalitetsstärkande insatser som ska göras inom scenkonstområdet och som omfattar Musik i Uppland och Uppsala stadsteater, samt satsningen Stärkta bibliotek för att öka utbudet och tillgängligheten till folkbiblioteksverksamheten, fortsätter Cecilia Linder.

Av det statliga verksamhetsbidraget på drygt 43,8 miljoner tilldelas nu Uppsala stadsteater drygt 17,1 miljoner kronor, Musik i Uppland drygt 16,8 miljoner kronor, Upplandsmuseet 6 101 000 kronor för museiverksamhet, museernas kulturmiljöarbete och främjande av hemslöjd. Folkrörelsearkivet Uppsala län tilldelas 300 800 kronor och Företagens historia Uppsala län erhåller 149 200 kronor. Av Uppsala stadsteaters beviljade belopp ska 1 022 000 kronor användas för kvalitetsstärkande insatser inom scenkonstområdet för att främja utveckling, förnyelse och kompetensutveckling.

Vidare tilldelas 2 370 000 kronor för konsulentverksamhet inom professionell teater- och dansverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, konsulentverksamhet inom professionell bild- och formverksamhet, filmkulturell verksamhet, samt ytterligare 950 000 kronor för satsningen Stärkta bibliotek.

Kontakt

Cecilia Linder (M)

Kulturnämndens ordförande

Telefon: 070-261 48 44

Annika Eklund

Kulturdirektör

Telefon: 072-202 86 52

E-post: annika.eklund@regionuppsala.se

Hitta på sidan