Ny kartläggning av bild- och formkonstnärernas villkor i Uppsala län

2020-12-17

Under hösten har Kultur och bildning låtit göra en kartläggning av de professionella bild- och formkonstnärernas villkor och förutsättningar i Uppsala län. Uppdraget gick till konsulten Lena Uhlander, TYP Kulturkapital, som nu presenterar resultatet av kartläggningen i en rapport.

Syfte

Syftet med kartläggningen var att ge en bild av hur det är att verka och leva som konstnär i Uppsala län idag. Kartläggningen ska lägga grunden till en handlingsplan för bild- och formområdet i länet, skapa gemensamma mål och strategier och se vilka stödfunktioner som behöver stärkas för professionella konstnärer, utställningsarrangörer och kommunala verksamheter inom området. Senast en utredning inom bildkonstområdet gjordes på dåvarande landstingets kulturförvaltning var 2006 och mycket har hänt sedan dess.

Metod och avgränsning

Kartläggningen har fokuserat på professionella konstnärer i Uppsala län och har genomförts genom djupintervjuer och en webbenkät. Flera av länets konstnärsorganisationer har använts för att nå länets konstnärer, dvs. Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Uppsala konstnärsklubb (UKK), Konstnärscentrum Öst (KC Öst), Konsthanverkscentrum och Kaleido. Varje organisation har skickat mejl med enkäten till sina medlemmar och varje organisation har föreslagit tre personer för djupintervjuer. Enkäten skickades ut till 602 adresser varav många med dubbla medlemskap i flera av organisationerna och svarsfrekvensen var 51 svarande, det vill säga 8,5 procent, av vilka 73 procent var kvinnor. Av de 11 som intervjuades var 2 män och 9 kvinnor. Åldersmässigt var det en klar övervikt av konstnärer 46 år och äldre, 90 procent i enkäten och 10 av 11 i intervjuerna.

Fortbildning för konstnärer

Ser vi på kartläggningens resultat så uppger de flesta att de får information om de fortbildningar som Region Uppsala erbjuder och att utbildningarna är relevanta. Dock önskar ett antal av de svarande fler fortbildningar inom ekonomi, marknadsföring, entreprenörskap och ansökningsprocesser. Även kurser om hur man använder digitala kanaler för att synas är något som efterlyses av flera. Att de flesta respondenter är 46 år eller äldre gör att de upplever att de ligger långt efter den yngre generationen i användandet av exempelvis sociala medier.

Ekonomi och företagande

Angående ekonomi och företagande så är det få konstnärer som kan leva på sin konst och de flesta har också annan försörjning, då ofta från ett närliggande område. Majoriteten av respondenterna har enskild firma vilket gör det svårt att få a-kassa vid arbetslöshet då de måste lägga sina företag vilande. Det är inte många som söker stöd från Konstnärsnämnden och av de som söker är det få som erhåller stöd. Många har däremot sökt och fått både regionala och kommunala stöd men då till lägre belopp som sällan överstiger 50 000 kronor. De flesta sköter sin administration själva men av nödtvång då de inte har råd att köpa in den tjänsten.

Utställningsmöjligheter i Uppsala län

Området utställningsmöjligheter visar tydligt att det idag finns betydligt färre möjligheter att ställa ut sin konst än vid den förra kartläggningen 2006. Drygt 82 procent svarade i enkäten att de inte tycker det finns tillräckligt med utställningsplatser i länet. Idag finns till exempel endast nio gallerier (privata eller föreningsdrivna) i Uppsala jämfört med 30 år 2006. MU-avtalet (MU = medverkans- och Utställningsersättning) följs av de regionala aktörerna men i övriga fall är det oftast enbart utställningsersättning som utgår och i vissa fall ingen ersättning alls. Rapportförfattaren rekommenderar här att öka kännedomen och kunskapen om MU-avtalet för samtliga konstnärer i länet liksom för utställningsarrangörerna.

Pandemins effekter

Även frågor om pandemins effekter ställdes och tydligt är att de statliga krisstöd som utlysts har varit komplicerade att söka för bild- och formkonstnärer. Det är också många som inte sökt dessa stöd och vissa har svarat att de inte vet var man ansöker. Här menar författaren att detta påvisar vikten av stödjande funktioner från regionen.

Hör av dig till kontaktperson om du vill ha rapporten.

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst