Stamrenovering av Wiks slott är påbörjad

2021-03-24

Nu har den inplanerade stamrenoveringen av Wiks slott påbörjats. Fastighets- och servicenämnden beslutade i september 2020 att tidigarelägga renoveringen på grund av coronapandemin som minskat beläggningen på konferensanläggningen. Stamrenoveringen beräknas vara klar den 15 augusti med en total investeringskostnad på 12,5 miljoner kronor.

Stamrenoveringen innebär att slottets samtliga VVS-installationer byts ut då de nått, och i vissa fall överskridit, sin tekniska livslängd. De nya VVS-installationerna kommer dock att förläggas till samma platser som de gamla och stor hänsyn tas till att slottet är en kulturmärkt byggnad. Byggnaden är byggnadsminnesförklarad sedan 1982 vilket är det starkaste kulturhistoriska skydd bebyggelse i Sverige kan åtnjuta.

-   Wiks slott har stora kulturvärden och att göra denna stamrenovering är att investera för både nutid och framtid. Det är viktigt att slottet och hela Wikområdet tas om hand på bästa sätt för att länets invånare ska kunna fortsätta ta del av denna rika kulturmiljö säger Annika Eklund, kulturdirektör på Kultur och bildning.

-   Även om själva slottsbyggnaden nu står tom innebär det inte att slottets konferensverksamhet har pausat, den bedrivs fortfarande men i andra närliggande lokaler. Även caféet och restaurangen har öppet som vanligt, givetvis med samma restriktioner som alla andra restauranger under den pågående coronapandemin, fortsätter Annika Eklund.

Wiks slott har anor från 1200-talet men själva slottsbyggnaden uppfördes under senare delen av 1400-talet och stod klar ca år 1500. Sedan 1923 har Wiks slott varit i Region Uppsalas ägo (tidigare Landstinget i Uppsala län) och dåvarande landstinget flyttade sin folkhögskola dit 1926. Hösten 1986 startade konferensverksamhet där i mindre skala, först i folkhögskolans regi. På området finns förutom slottet och folkhögskolan även en naturpark och en populär badplats. Fastighet och service förvaltar Region Uppsalas byggnader på Wik och Kultur och bildning hyr internt alla lokaler som hör till slottet och folkhögskolan som båda är enheter inom Kultur och bildning.

Stamrenoveringen har föregåtts av en förstudie och en programrapport och de planerade åtgärderna är framtagna i nära samarbete med byggnadsantikvarie på Upplandsmuseet, som även gjort en antikvarisk förundersökning. Projektet tjuvstartade 2018 med helrenovering av slottsköket på grund av en vattenskada och då hittades medeltida lämningar. Målet nu är att byta uttjänta spillvattenrör och värmerör i hela byggnaden samt göra en helrenovering av toaletter och byte av fläktar. Upphandlad entreprenör är Stockholm södra bygg.

-   Denna stamrenovering är helt nödvändig eftersom slottets värme-, vatten- och avloppsrör överskridit sin normala livslängd med 40-50 år. Gör vi inte detta nu så finns en stor risk för så allvarliga skador på byggnaden att en renovering blir svår att genomföra och väsentligt kostsammare än nu, säger fastighetschef Tomas Eriksson på Fastighet och service.

Kontakt

Annika Eklund, kulturdirektör, Kultur och bildning, 072-202 86 52, annika.eklund@regionuppsala.se
Tomas Eriksson, fastighetschef, Fastighet och service, 018-611 61 51, tomas.eriksson@regionuppsala.se