Säkerhet och beredskap

Region Uppsala ska var en säker och trygg miljö för patienter, medarbetare och för invånarna.

Så arbetar vi med krishantering i Region Uppsala

Vårt säkerhetsarbete

Det är Region Uppsalas ledning som arbetar med frågor om säkerhet. Här finns en säkerhetsenhet med samordnare och ombud som är stödfunktioner åt regionledningen och våra förvaltningar. Verksamhetsansvariga och medarbetare på alla nivåer i Region Uppsalas förvaltningar är ansvariga för det operativa säkerhetsarbetet.

I Region Uppsalas säkerhetsarbete ingår bland annat att:

  • Analysera, värdera och åtgärda oönskade händelser.
  • Dra lärdom av inträffade förluster, störningar och skador.
  • Säkerställa att beredskap finns för att mildra effekterna av förluster, störningar och skador.
  • Öka riskmedvetenheten i Region Uppsala och se till att säkerhetsfrågor kommer in tidigt i all planering.
  • Samverka med myndigheter och organisationer.

För dig som samverkar med oss finns en separat samarbetsyta.

Samverkanswebben