Diarium

Vårt webbaserade diarium Public360 ger allmänheten och media möjlighet att följa handläggningen av ärenden och därmed ta del av Region Uppsalas arbete. I webbdiariet finner du ärenden sedan sex månader tillbaka.

I webbdiariet hittar du även handlingar som är belagda med sekretess, de har symbolen 🛇. Dessa handlingar lämnas inte ut i sin helhet, utan behöver granskas och sekretessuppgifter behöver tas bort från dokumentet. Begär du ut sekretessbelagda handlingar ökar handläggningstiden.

Till diariet

Information om diarium

Mejla oss för att begära ut en handling som inte är diarieförd i vårt diarium Public360 eller är äldre än sex månader.

Begär ut handling som inte är diarieförd

Kontakt

Regionkontoret

E-post: region.uppsala@regionuppsala.se
Huvudregistrator: 018-611 18 13
Telefon: 018-617 52 35

Akademiska sjukhuset

Telefon: 018-611 34 02

Fastighet och service 

Telefon: 018-617 23 89

Fastighets- och servicenämnden

Telefon: 018-617 52 35

Folktandvården

Telefon: 018-611 61 95

Kultur och bildning

Telefon: 018-611 62 72

Kulturnämnden

Telefon: 018-617 52 35

Lasarettet i Enköping

Telefon: 0171-41 82 60

Nära vård och hälsa

(tidigare Hälsa och habilitering och Primärvården)

Telefon: 018-611 62 41

Regionarkivet

Telefon: 018-611 60 02

Regionkontoret

Telefon: 018-617 52 35

Regionrevisionen

Telefon: 018-617 32 79

Regionstyrelsen

Telefon: 018-617 52 35

Resurscentrum Region Uppsala

Telefon: 018-617 11 26

Sjukhusstyrelsen

Telefon: 018-617 52 35

Trafik och samhälle

Telefon: 018-612 29 02

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden

Telefon: 018-617 52 35

Vårdstyrelsen

Telefon: 018-617 52 35

Varuförsörjningen

Telefon: 018-611 32 58