Region Uppsalas har antagit sin cykelstrategi

2017-12-19 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), regionråd och ledamot av regionstyrelsen.

Jenny Lundström (MP), regionråd och ledamot av regionstyrelsen.

Nu har Region Uppsala antagit sin cykelstrategi, som bland annat slår fast att cykeltrafikens andel av det totala resandet ska öka med tio procentenheter. Regionstyrelsen klubbade strategin vid sitt möte på tisdagen.

 

Cykelstrategin har varit ute på en omfattande remissrunda, bland annat till länets kommuner. Den gäller för gång- och cykelvägar längs med det statliga vägnätet (för det kommunala vägnätet gäller andra regler) och används bland annat för att slå fast vilka nya gång- och cykelvägar som ska prioriteras.

Cykelstrategin bygger på tre mål: År 2030 ska andelen kombinationsresor cykel – kollektivtrafik ha fördubblats jämfört med 2016, från 19 procent till 38 procent. År 2030 ska cykeltrafikens färdmedelsandel ha ökat med tio procentenheter jämfört med 2016, från 13 procent till 23 procent. År 2030 ska antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister ha halverats jämfört med 2017.

- Cykelstrategin bygger på tre tydliga mål med ökning av kombinationsresor cykel-kollektivtrafik, ökning av cykeltrafikens färdmedelsandel och minskning av olyckor. När dessa mål är uppnådda blir vi landets främsta cykelregion, säger Jenny Lundström (MP), regionråd och ledamot av regionstyrelsen.

Till dessa mål kopplas strategier, så som att bytet mellan olika transportmedel (till exempel från cykel till tåg) ska upplevas som snabb och effektiv i ett hela-resan-perspektiv. Strategierna i sin tur kompletteras med insatsområden, så som att cykelparkeringarna runt prioriterade bytespunkter ska förbättras.

Framöver kommer Region Uppsala att anordna ett Cykelforum varje år, för att samla de offentliga och privata aktörer som arbetar med frågorna. Dessutom kommer en utmärkelse delas ut årligen under detta forum: årets cykelprestation. Region Uppsala kommer att reservera 300 000 kronor kommande år, bland annat för att kunna anordna Cykelforum. Cykelstrategin ska revideras vart fjärde år, i samband med framtagandet av en ny länstransportplan.

- Ökad användning av cykeln som färdmedel innebär stora vinster för såväl miljön som för folkhälsan. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer, något som tydligt visar på den potential som finns i att fler väljer cykel istället, säger Jenny Lundström.

För mer information:

Jenny Lundström (MP), regionråd: 070 – 399 24 93

Cecilia Carlqvist, utvecklingsstrateg Region Uppsala: 076 – 119 61 62

Läs mer om regionstyrelsens beslut i Uppsnabbat.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Jenny Lundström (MP), regionråd och ledamot av regionstyrelsen.

Jenny Lundström (MP), regionråd och ledamot av regionstyrelsen.

Ladda ner bild

Dokument