Region Uppsala når de flesta av sina miljömål

2017-05-29 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), regionråd Region Uppsala.

Jenny Lundström (MP), regionråd Region Uppsala.

På kommande regionstyrelse presenteras Region Uppsalas miljöredovisning för år 2016. 15 av 24 miljömål visar positivt resultat, ytterligare åtta går åt rätt håll men för långsamt.

- Vår totala klimatpåverkan minskar och det går framåt inom flera områden, så som med kollektivtrafiken, resor till och från arbetet, minskning av ftalater och energibesparing.Det finns desto större utmaningar inom andra områden, så som tjänsteresor och patientresor. Det är angelägna områden att arbeta med i kommande process för ett nytt miljöprogram för Region Uppsala, säger regionråd Jenny Lundström (MP).

Miljöredovisningen för år 2016 följer upp målen som är satta i miljöprogrammet för år 2015 – 2018. Detta program har tre övergripande miljömål: minskad klimatpåverkan, en hälsosam och giftfri miljö samt en hållbar och effektiv resursanvändning. Här finns också en vision om att Region Uppsala ska bli fossilbränslefritt till år 2020.

15 av de listade 24 miljömålen visar positiva resultat. Exempelvis har kollektivtrafiken en högre grad av fossilfria drivmedel, vilket minskar organisationens klimatpåverkan. Ftalatinnehållande förbrukningsvaror har fasats ut och målen för energibesparing har överträffats. Två byggnader har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld, medan ett projekt för rening av läkemedelsrester har fått hållbarhetspris.

Åtta mål går åt rätt håll men inte tillräckligt fort. Det finns fortfarande förbättringsmöjligheter för personalens tjänsteresor och patienternas resor till vården. Att öka andelen ekologiska textilier och se över användningen av vissa förbrukningsvaror är också fortsatta utmaningar, enligt redovisningen.

Utsläppen av de växthusgaser som kan mätas minskade med cirka 11 procent år 2016 jämfört med år 2015. Den största utsläppsminskningen står kollektivtrafiken för, då allt fler trafikföretag ökat sin andel biodrivmedel.

Med anledning av att helikopterplattan på Akademiska sjukhuset var stängd första halvåret 2016, och att lustgasreningsanläggningen var ur funktion stor del av 2016, så har det påverkat mängden ambulanstransporter respektive utsläpp av lustgas. Dessa brister har haft en relativt liten påverkan på de totala utsläppen och är nu åtgärdade.

Miljöredovisningen kommer att presenteras på regionstyrelsen den 30 maj.

Ytterligare information:

Jenny Lundström, regionråd (MP): 070 – 399 24 93

Per Karlsson, tf miljöchef: 073 – 809 18 03

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Jenny Lundström (MP), regionråd Region Uppsala.

Jenny Lundström (MP), regionråd Region Uppsala.

Ladda ner bild

Dokument