Goda resultat i Region Uppsalas medarbetarundersökning

2018-12-04 Pressmeddelande

Region Uppsala förbättrar sitt resultat på Sveriges Kommuner och Landstings så kallade HME-index, Hållbart medarbetarengagemang, från 72 till 76 (på en skala som mäter 0 - 100). Detta är ett resultat i den medarbetarundersökning som Region Uppsala genomför varje år.

En större medarbetarundersökning görs varje år med syftet att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Enkäten är ett verktyg i arbetet med att förbättra arbetsmiljön och få en effektiv verksamhet, med hög kvalitet och engagerade medarbetare. Undersökningen resulterar bland annat i ett index, framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting, som kallas för Hållbart medarbetarengagemang (HME). Detta index mäter från 0 - 100 och är baserat på tre delindex: ledarskap, motivation och styrning.

Här är totalsumman för Region Uppsala 76, vilket är en förbättring sedan undersökningen år 2017 då index låg på 72. 76 är en bra siffra, sett till regioner och landsting. Allra bäst resultat får Region Uppsala på delfrågan ”Jag tycker att mitt arbete känns meningsfullt”, vilket får värdet 84. Frånsett HME-index är uppläggningen av undersökningen ny, så direkta jämförelser bakåt är svåra att göra.

- Trots att vi har en del utmaningar inom Region Uppsala får vi ett så här pass bra resultat. Undersökningen kommer nu att vara ett underlag för vårt fortsatta arbete med utveckling, något som berör både chefer, medarbetare och ledningsgrupper. Vårt arbete med att vara en hälsofrämjande arbetsplats fortsätter, säger Eva Wikström, HR-direktör för Region Uppsala.

Medarbetarenkäten genomfördes under oktober 2018 och besvarades av 8 186 medarbetare, vilket ger en svarsfrekvens på 75 procent.

Exempel på styrkor är enligt undersökningen att medarbetarna tycker att chefer behandlar alla med respekt för allas lika värde, att närmaste chef har ett förtroende för arbetstagaren, att medarbetaren känner att arbetsinsatsen bidrar och är viktig samt att arbetstagaren tillåts att vara sig själv oavsett bland annat etnisk tillhörighet, sexuell läggning med mera.

Exempel på områden som kan förbättras är att arbetstagaren har möjlighet att vara delaktig och påverka beslut på arbetsplatsträffar, att arbetstagaren har tydliga uppdrag med rimliga förutsättningar, att arbetstagaren sammantaget känner sig tillräckligt informerad om vad som sker inom sin förvaltning, samt att arbetstagaren har förtroende för ledningsgruppens sätt att leda och utveckla verksamheten.

För mer information:

Eva Wikström, HR-direktör Region Uppsala: 070 – 611 02 99

Mariette Veideskog, HR-strateg: 076 – 495 47 83

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Dokument