Region Uppsala har minskat sin klimatpåverkan med 40 procent

2019-03-20 Pressmeddelande
Stefan Olsson (M), regionstyrelsens ordförande.

Stefan Olsson (M), regionstyrelsens ordförande.

Sedan år 2014 har Region Uppsala minskat sin klimatpåverkan med 40 procent (39,92 procent). Det är ett glädjande resultat i 2018 års miljöredovisning, som nu är klar. Region Uppsala når 14 mål, 6 går åt rätt håll men för sakta och 4 mål har inte nåtts.

Den största utsläppsminskningen står kollektivtrafiken för, de har minskat sina utsläpp av koldioxid med 56 procent sedan år 2014. Även energieffektiviseringen är ett lyckosamt projekt, där Region Uppsalas energianvändning har minskat med 22 procent sedan år 2014. Här har energieffektivisering kombinerats med en satsning på solceller.

Bland de goda resultaten finns att 81 procent av busstrafikens kilometerproduktion är fossilfri, utsläppen från resor till och från jobbet minskar, utsläppen från tjänsteresor minskar och förbrukningen av ftalatinnehållande förbrukningsartiklar har minskat med 51 procent.

- Detta en miljöredovisning att vara stolt över. Nu år 2019 är ett ytterligare steg att Gamla Uppsala Buss ska bli helt fossilfritt, säger Stefan Olsson (M), regionstyrelsens ordförande.

14 uppsatta mål infrias, några med råge, utöver det nämnda kan exempelvis konstateras att den totala mängden avfall som Region Uppsala producerar har minskat, medan Upplandsstiftelsen har bevarat och utvecklat den biologiska mångfalden i länet. Sex mål går åt rätt håll men för långsamt, hit hör sådant som att minska användningen av förbrukningsvaror och att öka andelen av så kallade A- och B-klassade byggmateriel i byggprojekt. 

- Fyra mål går åt fel håll, men i viss utsträckning finns förklaringar då de påverkar andra mål positivt. Orsaken till att andelen materialåtervunnet avfall minskar hänger till viss del ihop med att den totala mängden avfall minskar, vilket är något positivt. På samma sätt är det med målet om energieffektivitet i bussar: vi kör helt enkelt större bussar som behöver mer energi totalt, men inte per personkilometer, säger miljöchef Marta Fallgren.

Dock har kemikalier inte fasats ut i önskat omfattning, och även utsläppen från patientresor går åt fel håll, på grund av att milen taxiresor ökar.

- Det är ett väldigt gott resultat som Region Uppsalas medarbetare förtjänstfullt bidragit till, men för att nå de miljö- och klimatutmaningar vi står inför behöver vi ständigt förbättra resultaten. Så vi arbetar för att hitta nya samarbeten, synergier och projekt för att hushålla med våra resurser. Givetvis kombineras detta med analyser och korrigerande åtgärder där resultaten inte uppnås tillräckligt fort, fortsätter miljöchef Marta Fallgren.

För mer information:

Stefan Olsson (M), ordförande regionstyrelsen: 070 – 611 35 92

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala: 070 – 611 36 94

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Stefan Olsson (M), regionstyrelsens ordförande.

Stefan Olsson (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild

Dokument