Trendbrott vad gäller unga tjejers mående

2021-05-10 Pressmeddelande

Till sist verkar det ha kommit ett positivt trendbrott vad gäller unga tjejers mående, siffror som gått åt fel håll i cirka tio års tid. Andelen tjejer i gymnasiets årskurs 2 som mår bra eller mycket bra ökar nu från 57 till 62 procent. Detta är ett av resultaten från undersökningen Liv och hälsa Ung 2021, där elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet har fått svara på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet.

Undersökningen genomförs vartannat år sedan 2005 av Region Uppsala, i samverkan med länets samtliga kommuner. Under många år har ungdomars mående gått åt fel håll, men nu syns ett trendbrott för tjejerna. Den nedåtgående trenden har avstannat i årskurs 7 (65 procent mår bra eller mycket bra) och årskurs 9 (57 procent mår bra eller mycket bra). Medan det till sist alltså vänder uppåt för tjejerna i årskurs 2 på gymnasiet. För killarna är trenden fortsatt negativ och skillnaden mellan tjejer och killar har därmed minskat, men är fortsatt stor. Totalt sett oavsett årskurs uppger 61 procent av tjejerna och 79 procent av killarna att de mår bra eller mycket bra.

- Det är mycket tillfredsställande att se att den negativa trenden för unga tjejers mående nu har vänt i gymnasiet. Det är en fråga som vi tar på stort allvar i regionen där ett samarbete med både civilsamhälle och näringsliv behövs. Vi behöver däremot titta närmare på varför killar samtidigt mår allt sämre, säger Björn-Owe Björk (KD) ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

Det går inte att utläsa varför utvecklingen har vänt i gymnasiet, men årskurs 2 har till stor del haft distansundervisning på grund av coronapandemin. Skoltrivseln har också ökat i både årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.

Ett område går fortsatt åt fel håll: den upplevda otryggheten fortsätter att öka bland både killar och tjejer och på flera arenor. Exempelvis uppger nu 17,7 procent av tjejerna att de känner sig otrygga i sitt bostadsområde kvällstid, mot 13,8 procent år 2019. Motsvarande siffra för killarna är 6,3 procent.

- Trygghetsfrågor är ett område som vi behöver jobba ännu mer med framöver. Det behöver ske gemensamma ansträngningar från en bredd av aktörer för att vi ska kunna öka den upplevda tryggheten i samhället. Detta oavsett bakgrund, ålder eller förutsättningar, säger Björn-Owe Björk.

Allt färre ungdomar röker och majoriteten har aldrig druckit alkohol. Andelen som aldrig druckit alkohol eller testat narkotika ligger på samma nivåer som 2019. Färre ungdomar är med i någon förening (vilket eventuellt kan kopplas till den pågående pandemin), och den fysiska aktiviteten har gått ner något. Cirka 8 av 10 unga ser ljust på framtiden för egen del (79 procent), vilket är en fortsatt negativ trend sedan 2013 då andelen låg på 84 procent. Cirka 30 procent ser ljust på framtiden för världen i stort, vilket kan jämföras med 44 procent år 2013. Killar ser ljusare på framtiden än tjejer, både för dem själva och för världen i stort.

Årets undersökning innehåller också ett antal frågor kopplade specifikt till coronapandemin. Här framgår bland annat att 12,8 procent känner en oro för sin egen hälsa med anledning av covid-19, men att hela 67,1 procent känner en oro för familjens, nära vänners eller andra närståendes hälsa. 22 procent känner en oro för att familjen ska få sämre ekonomi på grund av pandemin och 31,3 procent är oroliga över hur Sveriges ekonomi kommer att påverkas. Tjejer känner oro kring coronapandemin i högre utsträckning än killar.

Länk till undersökningen: Liv och hälsa ung - Region Uppsala

Fakta om undersökningen Liv & hälsa ung 2021:

Liv och hälsa ung genomförs i samarbete mellan Region Uppsala och länets kommuner. I år har 8096 elever i årskurs 7, årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet svarat på frågor. Detta är nionde gången som Liv och hälsa ung genomförs. Resultatet från undersökningen kan användas exempelvis för planering och uppföljning, samt som underlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), ordförande utskottet för hälso- och sjukvård: 072 – 217 32 78 Carin Östling, utvecklingsstrateg Region Uppsala: 070 – 561 21 92 Angelica Kristiansson Åström, utredare Region Uppsala: 072 - 206 12 38

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet.

Ladda ner bild