Utvärdering av Region Uppsalas hantering av pandemin klar

2021-05-03 Pressmeddelande

Den oberoende utvärdering som har gjorts av Region Uppsalas hantering av effekterna av covid-19 är nu färdig. Idag tog Region Uppsala emot slutrapporten.

Emilie Orring (M), ordf regionstyrelsen

Emilie Orring (M), ordf regionstyrelsen

- Pandemin har inneburit en mycket stor påfrestning för många verksamheter i regionen och har haft ett utdraget förlopp. Det är viktigt att vi följer upp vårt arbete och ser vilka lärdomar vi kan dra så att vi står rustade inför framtida liknande händelser, säger regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M).

Utvärderingen har utförts av rådgivningsföretaget KPMG, som har analyserat hur pandemin hanterades under perioden januari till augusti 2020 med utgångspunkt från bland annat intervjuer, dokument och statistik.

På ett övergripande plan konstaterar utvärderingen att Region Uppsala har lyckats hantera den exceptionella utmaning som pandemin inneburit i form av anpassning av ledning och styrning, arbetssätt och rutiner i takt med pandemins förlopp. Av rapporten framgår att organiseringen för att bemöta krisen har varit funktionell och lämplig för sitt ändamål. Rapporten innehåller också förslag på hur Region Uppsala kan arbeta vidare för att ytterligare stärka krisledningsförmågan och få en mer robust organisation.

Den 25 maj behandlas utvärderingen som ett ärende på regionstyrelsens sammanträde, då man också kommer att fatta beslut om åtgärder utifrån det som framkommit i utvärderingen.

Länkar

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande, tel 076-785 41 72

Bilder

Emilie Orring (M), ordf regionstyrelsen

Emilie Orring (M), ordf regionstyrelsen

Ladda ner bild