Utvärdering av Region Uppsalas hantering av pandemin

Under mer än ett år har arbetet med att hantera pandemin pågått inom Region Uppsala som konstaterade det första fallet av covid-19 i länet 27 februari 2020. Hösten 2020 fick rådgivnings­företaget KPMG uppdrag av Region Uppsala att genomföra en oberoende utvärdering av Region Uppsalas hantering av effekterna av covid-19.

Utvärderingen

Syftet med utvärderingen är att dra lärdomar och utveckla struktur och arbetssätt ytterligare mot ökad robusthet inför framtiden.

Metoden för insamling av data har varit en intervjuserie med ett urval av medarbetare inom olika delar av Region Uppsalas verksamheter, samverkansaktörer samt genomlysning av dokument och statistik. Genom en enkät har medarbetare haft möjlighet att svara på frågor om Region Uppsalas hantering av pandemin.

Fokus har främst varit på Regionledning med Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) samt Region Uppsalas huvudområden; hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt regional utveckling.

Sammanfattning

Det utdragna förloppet har varit påfrestande för många medarbetare som har arbetat intensivt med att förbereda och hantera pandemin och dess effekter. Omfördelning, prioritering och flytt av med­arbetare har varit nödvändiga för att täcka upp där behoven varit störst. I vissa fall har med­arbetare med kort varsel behövt ställa upp och arbeta i en annan miljö och med andra arbets­uppgifter än denne är van vid.

Flera positiva redogörelser påvisar hur pandemin har enat och svetsat samman medarbetare som har arbetat lösningsorienterat. Region Uppsala har tack vare väl utvecklad samverkanstruktur haft goda förutsättningar för att tillsammans med samverkansaktörer möta den kris och utmaningar som covid-19 har medfört.

På ett övergripande plan konstateras att Region Uppsala har lyckats hantera den exceptionella utmaning som pandemin inneburit i form av anpassning av ledning och styrning, arbetssätt och rutiner i takt med pandemins förlopp. Gränssnitt mot andra aktörer har blivit tydligare med tiden. Utvärderingen anser att organiseringen för att bemöta krisen har varit funktionell och lämplig för sitt ändamål.

Rekommendationsområden

Insikter från utvärderingen visar att en kris med ett utdraget förlopp ställer särskilda krav på uthål­lig­het i krisledning. Fem övergripande rekommendationsområden har identifierats med förslag på aktiviteter för bät­tre krishantering vid framtida händelser.

1. Stärk Region Uppsalas krisledningsförmåga

Tillvarata den kunskap och kompetens som erhållits under pandemin på ett strukturerat sätt och bygg in det i organisationens beredskap inför framtida kriser.

2. Anpassa krisledningsmodell för utdraget förlopp

Uppdatera principer för krisledningsmodell för utdraget förlopp, med beslutsfattande så nära linjen som möjligt.

3. Etablera anpassningsbara processer för krisledning och hantering

Se över och optimera beslutsprocessen samt utveckla kontinuitetshantering för att möta en kris med utdraget förlopp eftersom det blir aktuellt att revidera beslut och fastställa prioriterade uppgifter.

4. Bygg in beredskap för att täcka temporära behov av resurser

Se över bemanningsutmaningar proaktivt för att bygga en uthållighet och robusthet.

5. Vidareutveckla struktur och stöd för intern och extern samverkan och kommunikation

Säkra än mer effektiva processer och rutiner för avstämning och förmedling av information mellan samverkans­aktörer, krisledningsfora och från chefer till medarbetare.

Nästa steg

  • Rapporten överlämnas till Region Uppsala 3 maj
  • Intern och extern information om rapporten 3 maj
  • Rapporten diskuteras på koncernledningsmöte 4 maj
  • Rapporten diskuteras på regionrådsberedningen 5 maj
  • Politiska referensgruppen träffas under maj
  • Förslag till åtgärder utifrån rekommendationerna tas fram under maj
  • Föredragning om rapportens innehåll för Regionstyrelsen 25 maj
  • Förslag till åtgärder för ökad robusthet utifrån rekommendationerna presenteras på Regionstyrelsen 25 maj