Region Uppsalas miljöredovisning visar goda resultat

2021-03-23 Pressmeddelande

Region Uppsalas miljöredovisning för år 2020 har nu presenterats för regionstyrelsen. Miljömålen anges i miljöprogram 2019 - 2022, årets rapport visar mestadels goda resultat. 22 mål går åt rätt håll och i flera fall har man redan nått målsättningen för år 2022. Fem mål går åt rätt håll men för långsamt, fyra mål går åt fel håll – här finns flera kopplingar till den pågående pandemin.

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala

- Det är mycket glädjande att se att det är så mycket som går åt rätt håll för Region Uppsala vad gäller våra miljömål. Inte minst våra insatser för energieffektivisering förtjänar att framhållas, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Vad gäller energianvändningen var målsättningen att Region Uppsala år 2022 ska göra av med minst 12,5 procent mindre energi per kvadratmeter än 2018 – här har man redan efter 2020 sänkt energianvändningen per kvadratmeter med hela 15 procent. En relativt kort och mild vinter liksom en sval sommar har hjälpt till, men frånsett de stora insatser som gjorts för att effektivisera innebär även tillkomsten av ingång 100 mycket. Fastigheten är byggd specifikt för att vara energieffektiv och minskar därför energianvändningen per kvadratmeter på Akademiska sjukhuset.

Nytt för år 2020, och ett annat av de mål som nås i miljöredovisningen, är ett arbete med att se till att leksaker inom Region Uppsala är giftfria. Leksaker, både så kallade belöningsleksaker och pedagogiskt material, kan vara skadliga för barns hälsa. Under 2020 har därför 25 verksamheter arbetat med att inventera och rensa bort olämpliga produkter.

Några av de målsättningar som går åt fel håll har en direkt koppling till den pågående pandemin. Målet att minska användningen av förbrukningsvaror går exempelvis troligen åt fel håll, men här är det svårt att följa upp då de extraordinära omständigheterna vid inköp under pandemin innebär att ordinarie rutiner inte kunnat följas. Även målsättningen att utsläppen av koldioxid från resor till och från arbetet ska minska går åt fel håll, då pandemin får flera att vilja resa med egen bil snarare än kollektivt.

- Vi har en logisk förklaring till de mål som går åt fel håll, vi behöver dra lärdom av vissa av de effekter som pandemiåret givit oss och passa på att ändra våra beteenden även framöver. Vi behöver bli bättre på att hantera flera samhällsutmaningar gemensamt. Under det senaste året har det till exempel blivit väldigt tydligt att miljö- och beredskapsfrågor går hand i hand. Vi har i många avseenden ett resultat att vara stolt över, men omställningen behöver gå snabbare, säger Marta Fallgren, miljöchef på Region Uppsala.

Som vanligt bifogas miljöredovisningen i sin helhet detta pressmeddelande.

(V) och (S) hade ett antal tilläggsyrkanden, bland annat att regiondirektören skulle få i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att säkerställa att utsläppen av klimatpåverkande gaser minskas, vilket röstades ned. (V) och (S) reserverade sig mot detta.

Kontakt

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande: 070 – 785 41 72 Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala: 070 – 611 36 94

Bilder

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala

Ladda ner bild

Dokument