Uppsnabbat från regionfullmäktige den 26 april

2023-04-26 Pressmeddelande

Region Uppsalas årsredovisning för 2022 godkänd

Region Uppsala gjorde under 2022 ett plusresultat på 994 miljoner kronor. Efter balanskravsjusteringar och avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår balanskravsresultatet till 542 miljoner kronor. Det framgår av årsredovisningen.

Regionfullmäktige godkände årsredovisningen för Region Uppsala för 2022 samt underskotten inom sjukhusstyrelsen och kulturnämnden och beslutade att 452 miljoner kronor av resultatet ska avsättas till resultatutjämningsreserven.

(V) yrkade på att Region Uppsalas årliga miljöredovisning i framtiden behandlas av regionfullmäktige i samband med beslut om årsredovisning. Yrkandet avslogs.


Program för uppföljning fastställt

Regionfullmäktige fastställde ett program för uppföljning av privata utförare och egen regi som konkurrerar på samma villkor som privata (LOV).

Syftet med programmet är att förbättra Region Uppsalas uppföljning och kontroll av privata utförare samt de utförare inom egen regi som ingår i vårdvalssystem och att säkra allmänhetens insyn. Programmet gäller för perioden 2023–2026.

När regionstyrelsen behandlade ärendet gjordes ett tillägg, efter yrkande från (S) om att privata utförare ska lämna en redogörelse när det gäller arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen och tillgången till praktikplatser. (M), (C), (KD) och (L) yrkade på att tillägget skulle tas bort. Detta avslogs.

(V) yrkade på flera tillägg som handlade om att säkerställa att privata vårdgivares uppdrag inte påverkar patienter från regionen. Yrkandet avslogs.


Interpellationer och frågor besvarade

Vid regionfullmäktiges sammanträde hölls interpellationsdebatt i följande ämnen:

  • Sekretess i kontorslandskap?
  • Geriatriken i Tierp
  • När kommer närmottagningar?
  • Telefonlinje till psykiatriakuten
  • Varför nåddes inte målen för fossiloberoende fordonsflotta i Miljöprogrammet 2018-2022?

Interpellationerna och svaren finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se länk nedan.

Det ställdes också en fråga: Buss mellan Enköping och Arlanda. Svaret på den frågan gavs muntligen. Man kan ta del av den via webbsändningen som kan ses i efterhand, se länk nedan.

Länkar