Uppsnabbat från regionfullmäktige den 7-8 juni 2023

2023-06-08 Pressmeddelande

Regionplan och budget 2024-2026 fastställdes

Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2024-2026.

Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2024, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”.

Regionplan och budget 2024-2026 beskrivs som återhållsam och det kommer att krävas effektiviseringar för att nå en ekonomi i balans. De satsningar som görs handlar bland annat om att Region Uppsala ska bli en mer attraktiv arbetsgivare och att tillgängligheten till hälso- och sjukvård ska öka. Det påbörjade arbetet för att Region Uppsala ska bli bättre på att förebygga, stå emot och hantera kriser och påfrestningar fortsätter.

För 2024 budgeteras ett nollresultat vilket är ett tillfälligt avsteg från resultatmålet på två procent. Anledningen till avsteget är kraftigt ökade pensionskostnader som en effekt av hög inflation. För att nå nollresultatet använder man 500 miljoner kronor av resultatutjämningsreserven, det vill säga medel som flyttas över från tidigare överskott.

Nettokostnaden för regionens verksamhet 2024 budgeteras till 15 miljarder kronor. Av detta går den största delen till hälso- och sjukvård, 12 miljarder kronor. Anslaget till kollektivtrafik och samhällsutveckling är 1,3 miljarder kronor. Till kulturområdet anslås 135 miljoner kronor.

Inom kollektivtrafiken höjs priset på en 30-dagars periodbiljett till 1030 kronor. Förändringen till tidstaxa innebär ett ordinarie pris för enkelbiljetten som fastställdes till 39 kronor. Övriga priser fastställs av trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

När det gäller patientavgifter införs en patientavgift för ambulanstransport (400 kronor) och en avgift för uteblivet besök och sent återbud för dagkirurgi inom öppenvård (1000 kronor).

Regionfullmäktige beslutade att skattesatsen blir oförändrad, 11,71 kr per 100 kr.

(V), (MP) och (S) yrkade på att investeringsbudgeten skulle återremitteras (det fanns olika motiveringar till varför). Detta vann fullmäktiges gillande genom en så kallad minoritetsåterremiss. Motivet i det vinnande förslaget var att en vårdcentral i Stenhagen borde byggas i egen regi. 

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för egna budgetförslag.

(MP), (V) och (SD) lämnade tilläggsyrkanden på regionstyrelsens vinnande förslag. Dessa avslogs av regionfullmäktige. 

Tertialrapport januari - april godkänd

Regionfullmäktige godkände tertialrapporten för perioden januari – april 2023

Av rapporten framgår att Region Uppsala prognostiserar ett negativt balanskravsresultat för 2023. Efter att ha använt den så kallade resultatutjämningsreserven, medel som flyttats över från tidigare överskott, pekar prognosen mot ett balanskravsresultat på minus 378 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på den höga inflationen, som påverkar det allmänna kostnadsläget och pensionskostnaderna.

Uppföljning av privata utförare redovisad

Region Uppsalas uppföljning av privata utförare under 2022 redovisades för regionfullmäktige. Den samlade återrapporteringen redogör i stort för att avtalsefterlevnaden i huvudsak fungerat väl. Ett undantag är kollektivtrafikområdet, där både buss- och tågtrafiken drabbats av många inställda turer med kort varsel under 2022.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna återrapporteringen.

Region Uppsala inför inköpspolicy

Region Uppsala inför en ny policy för inköp. Policyn ersätter den tidigare upphandlingspolicyn.

Namnbytet speglar att policyn nu omfattar hela inköpsprocessen och inte bara själva upphandlingsprocessen. Regionkontoret får också ett tydligare ansvar för att samordna regionens övergripande upphandlingar och ska medverka i hela inköpsprocessen från planering till förvaltning av avtalen.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa Policy för inköp för Region Uppsala.

(MP) med stöd av (V) hade ett antal tilläggs- och ändringsyrkanden, (S) stödde 6 av dessa 10 yrkanden. (SD) hade också ett par ändringsyrkanden. Inget av dessa yrkanden vann fullmäktiges gillande. 

(MP), (V), (S) och (SD) reserverade sig mot detta.

Hälsoobligation nytt sätt att finansiera nya lösningar i hälso- och sjukvården 

Region Uppsala ska ge ut en hälsoobligation på upp till 100 miljoner kronor. Det beslutade regionfullmäktige.

Syftet med hälsoobligationen är att minska risken när man gör innovativa och förebyggande vårdlösningar. Det fungerar så att Region Uppsala lånar de pengar som krävs för att finansiera det innovativa eller förebyggande arbetet fram till dess att resultaten går att mäta och utvärdera. Om inte resultaten når önskade nivåer, betalar inte heller regionen tillbaka alla pengarna. Insatserna ska föregås av en analys och riktas mot områden där man bedömer att det finns goda chanser att nå önskad effekt. Hälsoobligationen planeras att ges ut under november 2023.

(SD) yrkade på återremiss. Detta avslogs. 

(V) och (S) yrkade på avslag. Detta vann inte fullmäktiges gillande, vilket (V) reserverade sig mot. 

Region Uppsala upphandlar samverkansentreprenad för spårvagnsdepå

Region Uppsala ska upphandla en samverkansentreprenad för att bygga en spårvagnsdepå. Det beslutade regionfullmäktige.

Region Uppsala har genom ett samverkansavtal med Uppsala kommun åtagit sig ansvar för att bygga en spårvagnsdepå. Enligt tidplanen ska spårvagnsdepån vara klar under första kvartalet 2028 för att spårvägen ska kunna trafikeras senast i slutet av 2029.

Den upphandling som nu görs gäller projektering och kalkylering av produktionskostnader, som är ett första steg i processen. Regionfullmäktige väntas fatta det slutliga genomförandebeslutet under första halvåret 2025.

(SD) och (KD) yrkade på avslag. Regionfullmäktige avslog detta, vilket (SD) och (KD) reserverade sig mot. 

Region Uppsala ska hyra in spårvagnar

Region Uppsala ska anskaffa spårvagnar till en framtida spårväg genom att hyra dem från AB Transitio. Det beslutade regionfullmäktige.

Region Uppsala har genom ett samverkansavtal med Uppsala kommun åtagit sig ansvar för att anskaffa och finansiera de spårvagnar som behövs för genomförandet av Uppsala spårväg.

Det nu fattade beslutet gäller ägarformer: om Region Uppsala ska äga spårvagnarna eller hyra in dem från AB Transitio, där regionfullmäktige valde det senare. Detta motiveras bland annat av att Transitio har större kunskap och erfarenhet av anskaffning och förvaltning av spårfordon, än vad Region Uppsala har idag. 

Beslutet gäller under förutsättning att spårvägen fortsatt ska genomföras i enlighet med samverkansavtalet mellan Region Uppsala och Uppsala kommun.

(SD) och (KD) yrkade på avslag, och reserverade sig mot beslutet. 

Interpellationer besvarade

Vid regionfullmäktiges sammanträde hölls interpellationsdebatt i följande ämnen:

  • Hur ska ambulanssjukvården utvecklas?
  • Hur stor är regionens klimatpåverkan?
  • Onlinemottagning i Uppsala Ungdomsmottagning
  • Kollektivtrafiken på landsbygden får konsekvenser för barn och ungdomar
  • Patientavgift för ambulanstransport

Interpellationerna och svaren finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se länk nedan.

 

Länkar