Uppsnabbat från regionfullmäktige den 27 september 2023

2023-09-27 Pressmeddelande

Fastighetsinvesteringsplan antogs av fullmäktige

Vid sitt möte antog regionfullmäktige den fastighetsinvesteringsplan som ingår som en del i Regionplan och budget 2024 – 2026. Planen gäller för investeringar i byggnader och mark under planperioden 2024–2026.

När Regionplan och budget 2024 – 2026 var uppe för beslut i regionfullmäktige i juni återremitterades just fastighetsinvesteringsplanen med en så kallad minoritetsåterremiss. Den förändring som har skett med planen efter återremissen är att den har kompletterats med en nybyggnation av en vårdcentral i Stenhagen.

(SD) yrkade på en del förändringar, bland annat kopplat till produktionskök, vilket fullmäktige röstade ned. Även (MP) yrkade på en del förändringar, kopplat till nytt parkeringshus, vilket fullmäktige röstade ner. (SD) och (MP) reserverade sig mot detta. 

(S) lämnade ett särskilt yttrande. 

Samverkansavtal för Uppsala spårväg godkändes

2017 tecknade den svenska staten, Region Uppsala och Uppsala kommun ett avtal om utbyggnad av Ostkustbanan till fyra spår med ny station samt bostadsbyggande. Som en konsekvens av Fyrspårsavtalet träffades 2019 ett finansieringsavtal mellan Trafikverket, Uppsala kommun och Region Uppsala om statlig medfinansiering för uppförandet av spårväg via Ultunalänken.

I februari 2022 beslutade regionfullmäktige om ett samverkansavtal (S1) för att reglera de övergripande förutsättningarna för spårvägssamarbetet. Parterna kom då överens om en ansvarsfördelning för perioden till driftstart och 30 år därefter.

Det nya samverkansavtalet (S2) som nu klubbades reglerar förutsättningarna för parternas samverkan, särskilt när det gäller besluts- och organisationsfrågor. Genom S2 åtar sig parterna att etablera en organisationsstruktur för spårvägssamarbetet – en samverkansorganisation. Parterna ska se till att dess representanter i samverkansorganisationen får tillräckligt mandat för att kunna fatta de beslut som behövs, inklusive att besluta om nödvändiga formella delegeringar.

Arbetet inom samverkansavtalet S2 finansieras genom Uppsala spårvägs budget. Avtalet innebär bland annat ett åtagande att tillsammans med Uppsala kommun anlita och finansiera en projektchef. Kostnad för Region Uppsala bedöms till 2,4 miljoner kronor (2023 års kostnadsnivå) årligen under genomförandetiden. För 2023 bedöms kostnaden dock uppgå till maximalt 0,6 miljoner kronor.

(SD) och (KD) reserverade sig mot beslutet. 

Nytt reglemente för intern kontroll klubbat

Vid sitt möte antog regionfullmäktige ett nytt reglemente för intern kontroll. Syftet med reglementet är att tydliggöra roller och ansvar för den interna kontrollen inom Region Uppsala.

Det reglemente som nu antogs ersätter det tidigare, som antogs år 2008. Det nya reglementet förtydligar vad som gäller med mer preciserade skrivningar. Det framgår också bland annat att även helägda bolag omfattas av Region Uppsalas internkontrollprocess.

Region Uppsala bildar underkoncern med helägda bolag

Region Uppsala ska bilda ett holdingbolag med underkoncern. Samtidigt avvecklas de två helägda bolagen Canbus i Uppland AB och Uppsala Läns Trafik AB genom avyttring (bolagen saknar idag verksamhet). Detta beslutade regionfullmäktige vid sitt möte.

Region Uppsala äger idag sex helägda bolag i sin företagsstruktur, där tre av bolagen ägs direkt av Region Uppsala. Två av bolagen, Gamla Buss AB och AB Prebus, bedriver verksamhet. Övriga fyra helägda bolag är vilande.

Syftet med att Region Uppsala bildar ett holdingbolag med underkoncern är att uppnå en mer effektiv och tydlig ägarstruktur, samt för att minska administrativt arbete. Holdingbolaget får namnet Region Uppsala AB. Kostnaden för likvidation av Uppsala Läns Trafik AB och Canbus i Uppland AB beräknas till cirka 10 000 kronor per bolag.

(V) och (S) lämnade ett särskilt yttrande. 

Innovationsstrategi antagen

Vid sitt möte godkände regionfullmäktige en ny innovationsstrategi för hälso- och sjukvården och tandvården inom Region Uppsala. Den nya strategin ersätter en tidigare från 2017.

Strategin pekar ut riktningen och prioriteringarna inom temat innovation för de kommande åren. Den kan läsas i sin helhet i de handlingar som bifogas detta utskick.

Motion om personalövergång i kollektivtrafik avslogs

Neil Ormerod (V) och Sverker Åslund (V) inkom i maj 2021 med en motion om att Region Uppsala ska upphandla kollektivtrafik med så kallad personalövergång (där personalen per automatik följer med över till den nye leverantören). De beskriver att det i dagsläget är brukligt att den frånträdande leverantören säger upp sin personal, vilket leder till att den tillträdande leverantören behöver anställa personalen på nytt. Detta görs då ofta med provanställningar.

Enligt svaret ligger ansvaret på den tillträdande parten att bedöma, utifrån gällande lagstiftning, om det är aktuellt med personalövergång i det aktuella fallet. Hittills har det inte varit aktuellt vid byte av trafikföretag inom kollektivtrafiken. Dock är det inom kollektivtrafik brukligt med relativt långa kontrakt på cirka tio år, och det faktum att förare är ett bristyrke ger enligt svaret i praktiken förutsättningar för en god anställningstrygghet även på längre sikt än så.

Att ett tillträdande trafikföretag själv får avgöra vilka som ska anställas är rimligt, enligt svaret, då det avgående trafikföretaget annars har en konkurrensfördel vid upphandlingen som enda part med full information om personalstyrkan. Med tanke på att det redan finns ett regelverk för när verksamhetsövergång ska gälla avslogs motionen.

(V), (S) och (MP) reserverade sig mot beslutet. 

Motion om att återta kontrollen över tågtrafiken avslogs

I december 2022 inkom Jenny Lundström (MP) och Niclas Malmberg (MP) med en motion om att ”återta kontrollen över tågtrafiken”. Detta då MTR enligt motionen inte har kapacitet att klara av den trafikering man har åtagit sig. Därför bör Region Uppsala, enligt motionärerna, säga upp avtalet för en gemensam upphandling och integrering av Upptåget med Mälartåg. Samt uppdra till regionstyrelsen att omförhandla samverkansavtalet angående Mälardalstrafik, för att möjliggöra en egen upphandling av tågtrafik i Uppsala län.

Av svaret framgår bland annat att det står klart för alla att trafiken inte är tillfredställande. Men att grunden i första hand är en förarbrist som är generell för hela branschen, även om den drabbat Mälartåg extra hårt. Åtgärder har satts in för att utbilda nya förare för att successivt kunna utöka trafiken upp till den nivå som har beställts.

Av svaret framgår också att alternativet att inleda en upphandling i Region Uppsalas egen regi skulle innebära en process på cirka tre år. Under den perioden riskerar de åtgärder som nu sker för att förbättra situationen att minska i omfattning, med sämre leverans som följd. Inget annat trafikföretag bedöms ha personal tillgänglig. Vidare beskrivs Region Uppsalas engagemang i Mälardalstrafik, och dess tågsystem Mälartåg, som en långsiktig satsning tillsammans med övriga mälardalsregioner för att underlätta resande i hela Mälardalen. Därför bör utgångspunkten vara åtgärder för att säkerställa en hög kvalitet i hela Mälartåg-systemet. Med denna motivering avslog regionfullmäktige motionen.

(MP) justerade sin egen motion i vissa avseenden, bland annat med en möjlighet att driva i egen regi. De reserverade sig mot beslutet. Även (V) reserverade sig mot beslutet. 

Interpellationer besvarade

Vid regionfullmäktiges sammanträde hölls interpellationsdebatt i följande ämnen:

  • Folkhögskolans roll för regional utveckling
  • Köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin
  • Kompensation för resenärer i kollektivtrafiken
  • Hur kan tågtrafiken bli bättre
  • Enprocentsmålet för konst vid byggnation
  • Anmälningsplikt
  • Väntetider vid könsdysfori
  • Cykelstölder vid cykelparkeringar

Därtill ställdes en fråga om geriatriska avdelningen vid Tierps vårdcentrum, och en om eventuell tystnadskultur på trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. 

Interpellationerna och svaren finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se länk nedan.

Länkar