Styrelser och nämnder

Regionen Uppsalas styrelser och nämnder utses av regionfullmäktige och ansvarar för att verksamheten inom det egna ansvarsområdet arbetar enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. De beslutar i frågor som rör det egna ansvarsområdet och kan lägga fram förslag till fullmäktige.

Region Uppsalas styrelser och nämnder

Varje styrelse och nämnd har ett arbetsutskott. Arbetsutskottet förbereder ärenden som ska behandlas av styrelsen eller nämnden och kan även besluta i ärenden som styrelsen eller nämnder har lämnat över till utskottet. 

Gemensamma nämnder

Region Uppsala samverkar med andra regioner i vissa frågor där det finns behov av samarbete.

Ledamöter i Region Uppsalas styrelser och nämnder.

Förtroendevalda hos oss (tromanpublik.se)