Så fungerar politiken

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation. Politiker fattar beslut som verksamhetens tjänstepersoner genomför. Besluten fattas i flera politiska organ med olika arbetsuppgifter.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet. Fullmäktige beslutar i ärenden som är övergripande och har stor ekonomisk betydelse för Region Uppsala.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen utses av regionfullmäktige. Styrelsen arbetar med att leda och samordna det löpande arbetet inom Region Uppsala, samt ha uppsikt över övriga styrelser och nämnder.

Styrelser och nämnder

Beslutar i frågor inom sina ansvarsområden och kan lägga fram förslag i övergripande frågor till fullmäktige.

Utskott, beredningar och råd

Arbetar inom respektive ansvarsområde. De bereder och presenterar ärenden för regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Regionråd

Regionråden ansvarar för att frågor bereds och tas upp för beslut i olika politiska organ. De är nominerade av respektive parti och valda av regionfullmäktige.

Revisorer

Regionrevisionen är ett självständigt granskningsorgan som kontrollerar om Region Uppsalas verksamhet bedrivs på ett kontrollerat, ekonomiskt och ändamålsenligt sätt.

Region, län och kommun

Det är lätt att blanda ihop kommunernas och regionernas ansvarsområden. Vi reder ut vem som ansvarar för vad.

Du som är förtroendevald eller samverkar med oss kan besöka en separat samarbetsyta.

Samverkanswebben

Kontaktuppgifter till politiker och ledamöter

Du kan framföra dina synpunkter till politiker eller ledamöter i specifika styrelser och nämnder.

Kontakt biträdande förvaltningsdirektör

Christina Dahlmann

Biträdande förvaltningsdirektör