Så fungerar politiken

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation. Politiker fattar beslut som verksamhetens tjänstemän genomför. Besluten fattas i flera politiska organ med olika arbetsuppgifter.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet. Fullmäktige beslutar i ärenden som är övergripande och har stor ekonomisk betydelse för Region Uppsala.
Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen utses av regionfullmäktige. Styrelsen arbetar med att leda och samordna det löpande arbetet inom Region Uppsala, samt ha uppsikt över övriga styrelser och nämnder.
Regionstyrelsen

Styrelser och nämnder

Beslutar i frågor inom sina ansvarsområden och kan lägga fram förslag i övergripande frågor till fullmäktige.
Styrelser och nämnder

Utskott, beredningar och råd

Arbetar inom respektive ansvarsområde. De bereder och presenterar ärenden för regionstyrelsen och regionfullmäktige.
Utskott, beredningar och råd

Regionråd

Regionråden ansvarar för att frågor bereds och tas upp för beslut i olika politiska organ. De är nominerade av respektive parti och valda av regionfullmäktige.

Revisorer

Regionrevisionen är ett självständigt granskningsorgan som kontrollerar om Region Uppsalas verksamhet bedrivs på ett kontrollerat, ekonomiskt och ändamålsenligt sätt.
Revisorer

Kontakt

Politiska sekreterare

Moderaterna

Edvin Alam
Telefon: 076-134 59 83
E-post: edvin.alam@regionuppsala.se

Centerpartiet

Olle Romlin
Telefon: 018-611 60 24
E-post: olle.romlin@regionuppsala.se

Kristdemokraterna

Synnöve Olander Adéll
Telefon: 073-097 21 68
E-post: synnove.olander.adell@regionuppsala.se

Liberalerna

Oscar Matti
Telefon: 076-125 74 67
E-post: oscar.matti@regionuppsala.se

Miljöpartiet

Charles Pylad
Telefon: 018-611 64 98
E-post: charles.pylad@regionuppsala.se

Socialdemokraterna

Daniel Pettersson
Telefon: 018-611 60 09
E-post: daniel.pettersson@regionuppsala.se

Sverigedemokraterna

Linnea Bjuhr
Föräldraledig

Martin Wahlsten 
Epost: martin.wahlsten@sd.se

Vänsterpartiet

Sverker Åslund
Telefon: 018-611 61 44
Epost: sverker.aslund@regionuppsala.se