Cancerrehabilitering

Alla som drabbas av cancer ska få möjlighet till rehabilitering efter sina behov och unika situation. Här har Region Uppsala samlat riktlinjer och stöd till kurator, fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut, dietist, läkare och annan vårdpersonal som ger stöd till patienter med cancer.

Cancerrehabilitering är aktuellt från misstanke om cancersjukdom och framåt. Målet är att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Insatserna ska ge patient och anhöriga förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. 

Grundläggande bedömning av rehabiliteringsbehov

Du som vårdpersonal har ett ansvar att regelbundet bedöma behovet av rehabiliteringsinsatser. Patient och anhöriga ska återkommande få information om vilka rehabiliteringsbehov som är vanliga och vilka insatser som erbjuds. I patientens skriftliga vårdplan, Min Vårdplan, ska cancerrehabilitering ingå.

Insatser av cancerrehabilitering på olika nivåer

Patienter med cancersjukdom får insatser på tre olika nivåer beroende på behovens omfattning och graden av komplexitet.

 • Grundläggande insatser som alla patienter med cancer ska få.
 • Särskilda insatser för patienter som bedöms behöva fördjupad bedömning och eventuellt insatser med stöd från professioner med fördjupad kunskap i området. 
 • Avancerade insatser som kräver samverkan mellan professioner i ett team alternativt mellan enheter, olika vårdnivåer eller regioner.

Vid avancerade behov ska patienten bli erbjudan insatser från professioner med specialkompetens inom rehabilitering. Det kan exempelvis vara av kurator, fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut eller dietist. Även andra professioner som sjuksköterska, läkare och tandläkare kan arbeta specialiserat med cancerrehabilitering.

Insatser av cancerrehabilitering, A-Ö

Läs mer

Gruppverksamheter för patienter med cancer

Vid Akademiska sjukhuset finns olika gruppverksamheter huvudsakligen för personer under den period de får sin kirurgiska eller onkologiska behandling:

 • Fysisk träning för personer under eller nyligen avslutad cancerbehandling. Två gånger per vecka, onsdagar klockan 11–12 och fredagar 9–10. Totalt 20 tillfällen per patient. Skicka remiss till fysioterapi.
 • “Look good feel better” – tvåtimmarskurs dagtid för patienter som får cancerbehandling som orsakar håravfall. Fyra till sex tillfällen per termin. Patienten anmäler sig i receptionen ingång 100/101.
 • Träningsgrupp i gym för patienter opererade för hjärntumör. Skicka remiss till fysioterapi. Fysioterapeut bedömer behov och erbjuder gruppträning.
 • Kuratorerna har olika samtalsgrupper för patienter som har en aktiv vårdkontakt inom Akademiska sjukhuset.

  • Grupp för patienter som genomgår eller genomgått botande behandling. Cirka sex träffar per termin.

  • Grupp för patienter som lever med obotlig cancersjukdom. Cirka sex träffar per termin.

  • Grupp för anhöriga som har närstående som vårdas på hospice. Avdelningen för specialiserad hemsjukvård ansvarar för verksamheten. Träffarna sker på tisdagar. 

Kontakt

Cathrine Göransson

Verksamhetschef