Kompetensutveckling

Kunskap i försäkringsmedicin är nödvändig för att kunna bemöta, bedöma och behandla patienter med nedsatt arbetsförmåga.

Patienter som söker hälso- och sjukvård kan, förutom vård och behandling, även behöva en bedömning av sjukdomens konsekvenser i relation till en aktuell försäkring. Det innebär att kliniskt verksamma läkare och annan berörd hälso- och sjukvårdspersonal behöver särskild försäkringsmedicinsk kompetens. Högre kompetens ökar kvaliteten, och därmed patientsäkerheten, i de fall som kräver försäkringsmedicinska bedömningar. 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har utvecklat flera vägledningar för planering av utbildningar inom försäkringsmedicin och flera webbutbildningar i försäkringsmedicin. Syftet med vägledningarna och webbutbildningarna är att stödja regionens arbete med kompetensutveckling.

Utbildningar i klinisk försäkringsmedicin

Webbutbildningar i pingpong:

  • Introduktion till klinisk försäkringsmedicin -  består av tre delar som tar ca 30 minuter.
  • Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare,  andra yrkesgrupper och rehabiliteringskoordinatorer - består av fyra grundmoduler som tar ca 2 timmar.
  • Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare - består av  grund-moduler och fördjupningsmoduler som tar ca 4 timmar.
  • Rehabiliteringskoordinering till arbete - beskriver uppdrag, ansvarsområden och samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Riktar sig till  rehabiliteringskoordinatorer (reko), verksamhetschefer och arbetsledare.

Regional utbildning i klinisk försäkringsmedicin

Under AT/BT- och ST-utbildning/tjänstgöring ingår kompletterande utbildning i försäkringsmedicin och för vissa specialiteter krävs fördjupad utbildning för godkännande enligt Socialstyrelsens nya målbeskrivning för försäkringsmedicin b4.

Även andra har behov av försäkringsmedicinsk kompetens t ex läkare med utländsk utbildning, rehabiliteringskoordinatorer och chefer på olika nivåer.

Region Uppsalas försäkringsmedicinskt sakkunnige läkare kommer gärna ut i verksamheten för att informera och diskutera om sjukskrivningsfrågor. Om du eller din verksamhet har behov av information eller kompetensutveckling i försäkringsmedicin kontakta oss.