Försäkringsmedicinsk utbildning

Kunskap i försäkringsmedicin är nödvändig för att kunna bemöta, bedöma och behandla patienter med nedsatt arbetsförmåga.

Patienter som söker hälso- och sjukvård kan, förutom vård och behandling, även behöva en bedömning av sjukdomens konsekvenser i relation till en aktuell försäkring. Det innebär att kliniskt verksamma läkare och annan berörd hälso- och sjukvårdspersonal behöver särskild försäkringsmedicinsk kompetens. Högre kompetens ökar kvaliteten, och därmed patientsäkerheten, i de fall som kräver försäkringsmedicinska bedömningar. Det gäller att göra rätt från början och väga för- och nackdelar med sjukskrivning. Det är viktigt att patienten är delaktig och får ta ansvar för sin rehabilitering och sjukskrivning.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har utvecklat flera vägledningar för planering av utbildningar inom försäkringsmedicin och flera webbutbildningar i försäkringsmedicin. Syftet med vägledningarna och webbutbildningarna är att stödja regionens arbete med kompetensutveckling.

SKR:s webbutbildningar i klinisk försäkringsmedicin

Webbutbildningen i klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper i hälso- och sjukvården består av fyra grundmoduler. Ett kunskapstest finns med möjlighet till kursintyg.

Webbutbildningen för ST-läkare är indelad i grundmoduler och fördjupningsmoduler. Efter genomgångna grundmoduler och godkänt kunskapstest utfärdas kursintyg till ST-läkare enligt krav för specialistkompetens.

Webbutbildningen Rehabiliteringskoordinering riktar sig till nya rehabiliteringskoordinatorer (reko), verksamhetschefer och arbetsledare.

Regional utbildning i klinisk försäkringsmedicin

Under AT/BT- och ST-utbildning/tjänstgöring ingår kompletterande utbildning i försäkringsmedicin och för vissa specialiteter krävs fördjupad utbildning för godkännande enligt Socialstyrelsens nya målbeskrivning för försäkringsmedicin b4.

Även andra har behov av försäkringsmedicinsk kompetens t ex läkare med utländsk utbildning, rehabiliteringskoordinatorer och chefer på olika nivåer.

Region Uppsalas försäkringsmedicinskt sakkunnige läkare kommer gärna ut i verksamheten för att informera och diskutera om sjukskrivningsfrågor. Om du eller din verksamhet har behov av information eller kompetensutveckling i försäkringsmedicin kontakta oss.

Region Uppsalas webbutbildning

”Grundläggande försäkringsmedicin” och "Grundläggande försäkringsmedicin för ST-läkare”, Region Uppsalas lärplattform PingPong.

Digitalt informationsmaterial Region Skåne: ”Tänk inte sjuk, tänk frisk” film (10 min.)

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala
Växeltelefon: 018-611 00 00