Försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om hur hälsa, sjukdom, vård och försäkringens utformning ömsesidigt påverkar varandra.

För de flesta människor innebär arbete/utbildning en hälsovinst. Ohälsa kan ibland leda till nedsatt arbetsförmåga. Sjukskrivning kan då vara en del av behandlingen för att ge tid för läkning eller förhindra att arbetet påverkar tillståndet negativt. En effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess är en viktig del av vård och behandling. Arbetslivsinriktad rehabilitering är inte hälso- och sjukvårdens uppdrag, däremot ska vårdgivaren samverka med arbetsgivaren/Arbetsförmedlingen för att främja patientens arbetsförmåga.

Definition av försäkringsmedicin

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem. (Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum, 2017)

Samverkan

Samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan sker genom den Försäkringsmedicinska kommittén och på chefsnivå i form av ett Strategiskt forum med tillhörande beredningsgrupp.

Det finns en lokal utvecklingsgrupp (lokusgrupp) i samtliga åtta kommuner i Uppsala län där hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen deltar. Lokusgrupperna syftar till att skapa hållbarhet i samverkan kring samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessa utgör styrande forum för de insatser som finansieras av Samordningsförbundet Uppsala län.

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala
Växeltelefon: 018-611 00 00