Intyg

Val av intygsformulär är juridiskt viktigt då det bestämmer mottagare och syftet med intygandet.

För mer information se Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:54).

Region Uppsala har integrerat Webcert med journalsystemet Cosmic, därmed kan vissa utfärdade medicinska intyg identifieras i journalen.

I Webcert kan du:

 • Skapa och skicka vissa intyg till Försäkringskassan.
 • Kommunicera med Försäkringskassan om ärenden som är kopplade till intyg för sjukpenning.
 • Skapa intyg till arbetsgivare.

Intyg till Försäkringskassan

Följande intygsformulär kan utfärdas och skickas elektroniskt:

 • Läkarintyg för sjukpenning (FK7804). 
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (FK7801). 
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (FK7802). 
 • Läkarutlåtande för sjukersättning (FK7800).

Övriga intygsformulär till Försäkringskassan finns i Cosmic under "blanketter" som pdf.

Intyg till arbetsgivare

Följande intygsformulär kan utfärdas och skickas elektroniskt till ”Mina intyg” på 1177.se där patienten kan hämta intyget:

 • Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden (AG1–14). Intyget innehåller uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna ta ställning till om arbetstagaren har rätt till sjuklön.
 • Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (AG7804). Det finns även en arbetsgivarversion av Försäkringskassans intyg FK7804 för sjukskrivningar 15 dagar eller längre. Innehållet i FK7804 förs över digitalt till AG7804 med arbetsgivaren som mottagare. Intyget ger information om behov och förutsättningar för rehabiliteringsinsatser.

Intyg till Arbetsförmedlingen

Följande intygsformulär finns i Cosmic under ”Blanketter” som pdf:

 • Arbetsförmedlingens läkarintyg (AF00251). För arbetssökande som deltar i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. För arbetssökande som inte deltar i program använd FK7804.
 • Medicinskt utlåtande (AF00213). Arbetsförmedlingen kan efterfråga medicinskt utlåtande och skickar då en begäran till vården, som avgör vilken legitimerad personal som är bäst lämpad att utfärda utlåtandet.

Intyg till kommunen

Följande intygsformulär finns i Cosmic under ”Blanketter” som pdf. Medicinskt utlåtande till kommun.

Kommunen kan begära information om personer som uppbär ekonomiskt bistånd och som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande eller delta i kompetenshöjande insatser på grund av egen funktionsnedsättning eller sjukdom. Utlåtandet ska innehålla information om rehabiliteringsbehov och/eller förslag på anpassningar för deltagande i kommunens insatser.

Intyg till försäkringsbolag

Läkare kan för patientens räkning behöva utfärda intyg till försäkringsbolag. Intygsformulären finns på respektive bolags hemsida.