Nätverk

FaR-nätverket

FaR-nätverket är för dig som ordinerar fysisk aktivitet på recept och har deltagit på Region Uppsalas introduktionsutbildning för FaR. Två gånger per år erbjuds en nätverksträff där du har möjlighet att få veta mer aktuella nyheter kring FaR.  

Hälsokoordinatorer

Alla hälsokoordinatorer i den samlade primärvården och verksamhetsområde Funktionshinder ingår i ett gemensamt nätverk sammankallat av verksamhetsutvecklare vid Akademiskt primärvårdscentrum. Som delaktig i nätverket ingår två obligatoriska nätverksträffar per år, en halvdag per termin. På nätverksträffarna får du som hälsokoordinator möjlighet att ta del av aktuell information och nyheter samt hur andra hälsokoordinatorer och verksamheter arbetar med det hälsoinriktade arbetet.

Enligt "förfrågningsunderlag för vårdcentral" ska verksamhetschefer utse en hälsokoordinator vid varje vårdcentral. Det är önskvärt att den person som utses som hälsokoordinator arbetar operativt med hälsoinriktad hälso- och sjukvård och ses som en resurs som bidrar till att föra det hälsoinriktade arbetet framåt på sin vårdcentral. Verksamhetsutvecklarna rekommenderar åtminstone en timme per vecka för uppdraget. 

Diplomerade tobaksavvänjare

Diplomerade tobaksavvänjare i Region Uppsala ingår i ett nätverk som träffas två gånger per år, en halvdag per termin. På nätverksträffarna, som anordnas, får du som diplomerad tobaksavvänjare möjlighet till fortbildning och erfarenhetsutbyte med andra tobaksavvänjare.

För dig som är tobaksavvänjare och önskar stöd och handledning i ditt arbete erbjuder Sluta-Röka-Linjen detta över telefon. Det kan exempelvis vara handledning i ett specifikt klientfall, eller någon att prata generell tobaksavvänjning med.

Handledningen sker via telefon på tisdagar klockan 9.00—10.30, onsdagar 9.00—12.00 och torsdagar 9—10. Telefonnummer 020- 84 00 00. Du kan även fylla i ett formulär på Sluta-Röka-Linjens hemsida så ringer Sluta-Röka-Linjen upp enligt ifyllda önskemål. Alla samtal till Sluta-Röka-Linjen är kostnadsfria, även handledning.

Sluta-Röka-Linjen tar årligen emot runt 150 samtal från tobaksavvänjare i landet som önskar stöd och inspiration i sitt arbete.

Alkoholpreventivt arbete

Personal inom Nära vård och hälsa som genomgått utbildning för att kunna ge rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol erbjuds att ingå i nätverket för alkoholpreventivt arbete. De träffas två gånger per år, en halvdag per termin. På nätverksträffarna, som anordnas av verksamhetsutvecklarna vid Akademiskt primärvårdscentrum, får du möjlighet att uppdatera dig om aktuell information och nyheter om ämnet samt ta del av hur andra verksamheter och vårdcentraler arbetar med alkoholprevention.

Utöver nätverksträffarna erbjuds stöd och handledning kontinuerligt från hälsoutvecklarna. Information om kommande nätverksträffar finns till höger.

AUDIT

AUDIT, alcohol use disorder identification test, är ett frågeformulär om alkoholvanor som kan användas som ett stöd i samtal om alkohol eller som screening. Formuläret tar 2-3 minuter att fylla i och består av tio frågor med kryssrutor för svaren; tre frågor om hur ofta och hur mycket man dricker, resterande sju frågor om konsekvenser av drickandet. Svaren poängsätts och tolkas och ger en indikation om risknivå och rekommendation för eventuell åtgärd. För dig som är intresserad av att lära dig mer om att använda AUDIT finns en PingPongutbildning.

AUDIT (formulär).

AUDIT (instruktion, dokumentation Cosmic).

AUDIT (manual).

AUDIT PingPong-utbildning.

Kontakt

Kontakt Nära vård och hälsa

Emma Algell, verksamhetsutvecklare

Malin Larhammar, verksamhetsutvecklare

Amanda Holm, verksamhetsutvecklare

Ann-Charlotte Bergerland, verksamhetsutvecklare

Hannah Sjulander, verksamhetsutvecklare