Glasögonbidrag

Information och underlag för optiker och återförsäljare av glasögon.

Sedan 2016 är glasögonbidraget 800 kronor för åldersgruppen 0-7 år såväl som för åldersgruppen 8–19 år.

Detta gäller glasögonbidrag för barn och unga

Tänk på att ange styrkorna på glasögonen/kontaktlinserna samt att målsmans (eller motsvarande) underskrift är obligatorisk om personen är under 18 år.

Rätten till bidraget gäller till och med det år personen fyller 19. I samband med ordination och försäljning hos optiker ska bidragsbeloppet dras av från priset på glasögonen/kontaktlinserna, på motsvarande sätt som för övriga glasögonbidrag.

Bidragsbeloppet kan beviljas högst en gång per tolvmånadersperiod. Om glasögonen har ett lägre pris än 800 kronor är det den faktiska kostnaden som täcks av bidraget. Glasögon som skadas eller tappas bort ersätts inte. Bidraget avser glasögon och kontaktlinser, inte synundersökning.

Bidraget ska faktureras/sökas hos Region Uppsala inom sex månader från att köpet har genomförts.

Asylsökande och tillståndslösa

Bidrag för glasögon gäller även för barn i familjer som söker asyl, ensamkommande flyktingbarn samt barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

När det gäller asylsökande barn och ungdomar så måste du be om att de ska visa upp ett godkänt LMA-kort (alternativt kvitto på asylansökan). LMA-kortets nummer ska skrivas på bidragsunderlaget. 

När det gäller barn och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd är rutinen att Region Uppsala först ska bevilja bidraget. Ta personuppgifter och vänd dig till Resurscentrum Region Uppsala så fattar Region Uppsala beslutet.

Dokument

Kontakt

Fakturorna tillsammans med fakturaunderlag skickas till:

Adress

Resurscentrum Region Uppsala, FE 470, RC2831103, Box 6363, 751 35 Uppsala