Ändrad giltighet för beroendeframkallande smärtmallar i Cosmic

2023-10-11

Ordinationsmallarna i Cosmic för beroendeframkallande läkemedel med indikation nociceptiv smärta har ändrats från 2 eller 4 veckor till 1 vecka.

Ändringen gäller exempelvis kodein/paracetamol (exempelvis Citodon), dolcontin, morfin, oxikodon och tramadol. För buprenorfin plåster är den förvalda behandlingstiden fortsatt 4 veckor.

Syftet med ändringen är att beroendeframkallande läkemedel inte ska stå kvar längre än nödvändigt på patientens läkemedelslista.

Akut nociceptiv smärta kan ofta behandlas utan opioider. Som basbehandling ges paracetamol och/eller NSAID. I de fall då diagnosen och svårighetsgraden av smärtan bedöms kräva tilläggsbehandling med opioidanalgetika, bör den lägsta effektiva dosen av kortverkande opioider väljas. Antalet förskrivna tabletter på recept bör inte överstiga den mängd som behövs under den akuta behandlingsperioden, som för flera akuta smärttillstånd är cirka tre dagar. Flera internationella riktlinjer avseende ordination av opioidanalgetika vid akut smärta förespråkar en opioidförskrivning under högst tre dagar. I sällsynta fall är det motiverat med en längre behandlingsperiod.

Redan efter några dagars behandling med opioider ökar risken för beroendeutveckling. Genom att såväl begränsa antalet dagar då opioider ordineras som att individuellt titrera den lägsta effektiva dosen är det möjligt att undvika behovet av nedtrappning på grund av abstinenssymtom.

Även vid postoperativ smärta, kan opioidbehandling ofta avslutas inom tre dagar. Mera omfattande kirurgi kan motivera behandling med opioidanalgetika under upp till sju och i undantagsfall upp till fjorton dagar.

Opioider har endast undantagsvis en plats vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta. Bestående smärtlindrande effekt av opioider är ovanligt och risken för biverkningar är stor.

Morfin 5 mg, 10 stycken finns numera tillgängligt, vilket är tillräckligt vid de flesta situationer med akut smärta, typ mindre kirurgiska ingrepp. Tabletten har dessutom fördelen att den går att dela i två lika stora doser.

Läs mer

Om opioder behövs vid akut smärta ska behandlingen avslutas inom 3–5 dygn - Janusinfo.se

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan