Informera patienten om korrekt avfallshantering av gynekologiska hormonläkemedel

2024-02-16

Gynekologiska hormonläkemedel hämmar fortplantningen hos vattenlevande organismer redan vid mycket låga nivåer.

Därmed får gynekologiska hormonläkemedel aldrig spolas ut i avloppet, det vill säga aldrig spolas ner i toaletten, utan när läkemedlen ska kasseras ska dessa alltid lämnas in till apoteken som i sin tur skickar läkemedelavfallet vidare till förbränningsanläggningar för säker destruktion.

Alla typer av gynekologiska hormonläkemedel ska lämnas till apoteken, vilket då även omfattar hormonplåster och ringar. När användaren lämnar in hormonläkemedlen till apoteket säkerställa att kasserade läkemedel hanteras och förbränns på ett miljösäkert sätt. Läkemedelsavfallet förbränns sedan i anläggningar som hanterar specialavfall, där en certifierad förbränningsteknik används som garanterar destruktion med minsta möjliga miljöpåverkan. Förskrivande läkare eller barnmorska ska i samband med förskrivning alltid informera användaren om ovanstående.  

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan