Vitamin B12 – peroral behandling i de flesta fall, rekvirera hydroxokobalamin

2024-01-12

Vid vitamin B12-brist rekommenderas peroral behandling i de flesta fall. Hydroxokobalamin injektion ingår inte i högkostnadsskyddet och ska rekvireras.

B12-preparat i injektionsform används alltmer sällan men behövs i vissa fall, se nedan. På den svenska marknaden finns bara Hydroxocobalamin Alternova kvar. Företaget har ansökt om ett högre pris men fått nej av TLV. Företaget har därför begärt utträde ur läkemedelsförmånerna, vilket vid receptförskrivning betyder att patienten får betala hela kostnaden själv. Beslutet gäller från 2023-07-01.

Hydoxokobalamin är ett preparat som ska ges subkutant eller intramuskulärt och brukar ges med hjälp av sjukvårdspersonal.

Rekommendation från läkemedelskommittén

  • Peroral behandling med vitamin B12 ges i de flesta fall.
  • Vid svåra symtom eller vid terapisvikt med peroral behandling kan parenteral behandling vara aktuell.
  • Underhållsbehandling med vitamin B12 ges i första hand peroralt.
  • Parenteral underhållsbehandling av vitamin B12 är endast indicerad vid otill­fredsställande klinisk effekt av peroral behandling. Det kan gälla patien­ter med resttillstånd efter stora tarmresektioner eller vid Crohns sjukdom omfattande större partier av ileum.
  • För övriga patienter som i dagsläget står på vitamin B12 i injektionsform rekommenderas övergång till tablettbehandling. Uppföljning av insatt peroral behandling bör göras efter sex månader med Hb, MCV, järnstatus, B12, S-Homocystein och P-Folat. Eventuellt kan ny labkontroll göras ytterligare 12 månader senare. Förutsatt att uppföljande labstatus är utan anmärkning, behövs därefter inga ytterligare regelbundna kontroller.
  • När ordinerande läkare bedömer att det finns ett medicinskt behov av att parenteralt hydroxokobalamin ska ges, ska det rekvireras, det vill säga inte förskrivas på recept.

Bakgrund till rekommendationen

Befintlig evidens talar för att peroral behandling är likvärdig intramuskulär. Det är dock inte helt klarlagt om det föreligger någon skillnad i effekt mellan höga perorala doser och injektioner vid vissa typer av bristtillstånd, exempelvis patienter med resttillstånd efter stora tarmresektioner eller vid Crohns sjukdom omfattande större partier av ileum. Endast en låg andel patienter i tillgängligt studiematerial har haft svåra symtom på B12-brist, såsom allvarlig neurologisk påverkan eller svår anemi.

Peroral behandling vid vitamin B12-brist ges alltså i de flesta fall. Vid manifest anemi och vid neurologiska symtom startar man med laddningsdos cyanokobalamin 2 mg x 2 i en månad. Vid svåra symtom eller vid terapisvikt med peroral behandling kan parenteral behandling vara aktuell. Underhållsbehandling med vitamin B12 ges i första hand peroralt.

Observera att B12-injektioner enligt klinisk erfarenhet kan ge positiva subjektiva effekter utan relation till brist. Detta skulle teoretiskt kunna innebära en utmaning när en patient ska överföras från injektioner till tablettbehandling.

Läs mer

B12-injektioner kontra B12-tabletter (svelic.se).

Kontakt

Läkemedelsteamet

Ledningskontoret
E-post: lakemedel@regionuppsala.se