Kerendia − plats i terapin ska utredas

2024-03-11

Kerendia (finerenon) är en ny typ av aldosteronreceptorblockerare godkänd för behandling av diabetesnefropati vid typ 2 diabetes. I nuläget är preparatets plats i terapin inte helt fastställd och återhållsamhet med förskrivning rekommenderas.

Vid sidan om lämpliga glukossänkande åtgärder är ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare (ARB) kombinerat med en SGLT2-hämmare standardbehandling vid typ 2-diabetes med nefropati. Kerendia (finerenon) är en ny typ av aldosteronreceptorblockerare som visat gynnsamma effekter vid detta tillstånd. Studier har visat att risken för progredierande njursvikt och hjärt-kärlhändelser minskar. Läkemedlet är godkänt och subventionerat vid typ 2-diabetes med kronisk njursjukdom med albuminuri.

Personer med diabetesnefropati är en stor patientgrupp och medicinen är förhållandevis kostsam. Det är inte heller klarlagt hur stora de positiva effekterna är hos patienter som redan behandlas med en SGLT2-hämmare. Liksom för andra aldosteronreceptorblockerare är hyperkalemi ett problem.

Sammantaget är det i nuläget inte fastställt vilken plats Kerendia ska ha vid behandling av patienter med diabetesnefropati. I ett nytt nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom kommer denna fråga att adresseras. I väntan på detta rekommenderar läkemedelskommittén i Region Uppsala återhållsamhet med Kerendia till patienter med typ 2-diabetes som redan har en adekvat basbehandling för diabetesnefropati.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se 

Hitta på sidan