Ny beräknad analys: P-non-HDL-kolesterol

2022-06-20

Den 2 maj introducerades en ny beräknad analys, P-non-HDL-kolesterol. Om samtidig beställning sker av både P-kolesterol och P-HDL-kolesterol kompletteras svaren med P-non-HDL-kolesterol (non-HDL kolesterol = Kolesterol minus HDL-kolesterol). Beräkningen görs endast på vuxna patienter.

Ändringen görs utifrån aktuella europeiska riktlinje från ESC/EAS (European Society of Cardiology och European Atherosclerosis Society;1).

Non-HDL-kolesterol bör användas vid bedömning av den kardiovaskulära risken hos personer i primärprevention (utan tidigare aterosklerotisk sjukdom), då den ger en bättre estimering av risk. Av den anledningen har non-HDL-kolesterol ersatt totalkolesterol i det uppdaterade primärpreventiva riskskattningsverktyget SCORE2 (2). Tillsammans med LDL-kolesterol rekommenderas non-HDL-kolesterol för uppföljning av patienter med genomgången kardiovaskulär sjukdom, d v s i sekundärprevention.

De målvärden för non-HDL-kolesterol som anges i svarets analyskommentar utgår ifrån patientens kardiovaskulära risk:

Måttlig risk: patienten bör nå            <3,4 mmol/L.
Hög risk: patienten bör nå                  <2,6 mmol/L.
Mycket hög risk: patienten bör nå   <2,2 mmol/L.

Målvärden har även lagts till i svarskommentaren för LDL-kolesterol.

Referenser

1. Visseren et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J 2021;42:3227–3337.

2. Brunström et al. SCORE2 – ett uppdaterat verktyg för att skatta kardiovaskulär risk. Läkartidningen. 2021;118:21164.

Läs mer

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)

Hitta på sidan