REK-listan för vuxna – ny upplaga för 2024-2025

2024-01-18

Rekommenderade läkemedel för vuxna 2024-2025 (REK-listan) har fastställts av läkemedelskommittén.

Syftet med skriften är att ge förskrivare stöd i valet av läkemedel för att uppnå en god, säker och kostnadseffektiv behandling. Den är främst avsedd för bruk ur ett primärvårdsperspektiv och ger huvudsakligen rekommendationer kring vanliga sjukdomar och behandlingar, men riktar sig även till specialistvården när man ordinerar läkemedel utanför sitt specialistområde.

REK-listan hittar du på läkemedelskommitténs hemsida. Där hittar du även bakgrundsmaterial till rekommendationerna, se Rekommenderade läkemedel för vuxna (regionuppsala.se).

Den tryckta versionen har upphört.

Rekommendationerna tas fram i samarbete mellan läkemedelskommittén och dess terapiområdesexperter/-grupper, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Klinisk farmakologi vid Akademiska sjukhuset. Läkemedelsvalen baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag liksom på beprövad erfarenhet om bra dokumentation saknas. Hänsyn tas också till beredningsformer, användarvänlighet, terapitradition, eventuell miljöpåverkan, om produkterna omfattas av läkemedelsförsäkringen, samt om de ingår i läkemedelsförmånen eller bland upphandlade produkter inom Region Uppsala. Såvida det inte finns särskilda skäl krävs av säkerhetsskäl att läkemedlen ska ha varit tillgängliga på marknaden i minst två år.

Nya kapitel

Två nya kapitel har tillkommit. Det ena gäller behandling av hyperhidros, och det andra berör suicidprevention vid förskrivning av läkemedel.

Ändringar

Astma

Detta är ändrat:

 • Uppdaterat enligt Läkemedelsverkets senaste rekommendation.
 • Kombinationspreparat rekommenderas framför enskilda produkter. Som vid behovsbehandling rekommenderas i första hand kombinationsprodukt med inhalationssteroid + formoterol hos de som är utan underhållsbehandling med inhalationssteroid + långverkande beta-2-agonist, eller hos de som har underhållsbehandling med inhalationssteroid + formoterol. I annat fall ges vid behovsbehandling med snabbverkande beta-2-agonist. Behandlingstrappan har justerats.
 • Kombinationen salmeterol + flutikasonpropionat stryks. Formoterol-innehållande kombinationer föredras eftersom de kan användas vid behov.
 • Förändrad behandlingsalgoritm för akut astmaanfall enligt Läkemedelsverkets rekommendation, liksom ändrade rekommendationer om levnadsvanor.

KOL

Detta är ändrat:

 • Uppdaterat enligt Läkemedelsverkets senaste rekommendation, med ändrad behandlingsalgoritm.
 • Kombinationspreparat rekommenderas framför enskilda produkter.
 • Mindre ändringar i behandlingsrekommendation av akut KOL-exacerbation.

Anemi

Detta är ändrat:

 • Tillägg att järn och B12 för parenteralt bruk ska rekvireras och inte receptförskrivas.
 • Råd om användning av peroralt versus parenteral B12 tillagt.

Sköldkörtelsjukdomar

Detta är ändrat:

 • Tillägg i bakgrundsdokumentet att liotyronin kan läggas till behandling med levotyroxin i vissa fall vid utebliven symtomregress trots normaliserat TSH och levotyroxinbehandling i minst ett år.

Riklig menstruation

Detta är ändrat:

 • Tillägg att NSAID kan övervägas som alternativ till tranexamsyra.

Hjärtsvikt

Detta är ändrat:

 • Tillägg av SGLT-2-hämmare som basbehandling.

Hypertoni

Detta är ändrat:

 • Tillägg att lerkanidipin kan vara ett alternativ hos de som utvecklar ankelödem av kalciumantagonist, samt att eplerenon är ett alternativ vid intolerans för spironolakton.

Ischemisk hjärtsjukdom

Detta är ändrat:

 • Tillägg av kommentar att varianter av regimer för dubbel trombocythämning förekommer.

Profylax mot ischemisk stroke/TIA vid förmaksflimmer

Detta är ändrat:

 • Tillägg att dabigatran kan övervägas framför andra NOAK, såvida inte ett annat NOAK är lämpligare. Dabigatran är tillgängligt som generikum.

Hyperlipidemi

Detta är ändrat:

 • Tillägg av flödesschema för handläggning av statinintolerans i bakgrundsdokumentationen.
 • Tillägg av bakgrundsinformation om senaste PCSK9-hämmaren inklisrian (Leqvio).
 • Tillägg av bakgrundsinformation om ikosapentetylester (Vazkepa).

Seborroiskt eksem

Detta är ändrat:

 • Tillägg av selendisulfid schampo för behandling av hårbotten.

Eksem

Detta är ändrat:

 • Tillägg av förskrivningsvolym av mjukgörande krämer.

Rosacea

Detta är ändrat:

 • Kapitlet utökas med rekommendationer för behandling av perioral dermatit.

Aktinisk keratos

Detta är ändrat:

 • Tillägg av fluorouracil (Tolak) som alternativ till imikvimod.

Infektioner

Detta är ändrat:

 • Generell ändring angående dosering av klindamycin vid BMI > 30. Högre dos rekommenderas.

Urinvägsinfektion hos kvinnor

Detta är ändrat:

 • Tillägg av ceftibuten som andrahandsval vid febril UVI, samt cefixim som tredjehandsval.

Urinvägsinfektion hos män

Detta är ändrat:

 • Tillägg av ceftibuten som andrahandsval vid febril UVI.

Dyspepsi och reflux

Detta är ändrat:

 • Tillägg att alginsyra kan användas som egenvårdsbehandling vid lindriga besvär.

Diarré

Detta är ändrat:

 • Kapitlet utökas med rekommendation om behandling av gallsaltsdiarré (koleretisk diarré, överskott av gallsyror i kolon).

Irritabel tarm

Detta är ändrat:

 • Tillägg att perorala spasmolytika (papaverin eller pepparmyntolja) kan prövas vid buksmärta.

Osteoporos

Detta är ändrat:

 • Tridepos tas bort från listan på grund av låg användning.

Tobaksavvänjning

Detta är ändrat:

 • Kombinationsbehandling med nikotinplåster och snabbverkande nikotin sätts som likvärdigt förstahandsval med vareniklin baserat på ny metaanalys. Vareniklin går att förskriva på licens. För att underlätta hanteringen har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd som möjliggör receptexpedition mot generell licens. Enskild licens behövs inte. Bupropion är andrahandsval.

Nociceptiv smärta

Detta är ändrat:

 • Omstrukturerat kapitel.

Smärtbehandling vid cancer

Detta är ändrat:

 • Amitriptylin likställs med duloxetin som förstahandsval när antidepressivt läkemedel är aktuellt.
 • Betametason rekommenderas före prednisolon när kortikosteroid är aktuell.

Knä- och höftartros

Detta är ändrat:

 • Tillägg av ketoprofen gel som möjlig behandling vid knäartros.

Giktprofylax

Detta är ändrat:

 • Tillägg att screening för HLA-B*5801 bör övervägas innan behandling med allopurinol hos vissa asiatiska folkgrupper.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Regionkontoret 
E-post: lakemedel@regionuppsala.se