Infektioner

Vad bör behandlas?

Den stora utmaningen vid infektioner hos sköra äldre är själva diagnostiken då symtombilden ofta är otydlig. Det inflammatoriska svaret kan vara fördröjt och feber och avvikande provsvar kan saknas.

Andning, blodtryck, syremättnad, falltendens, konfusion, diarré och kräkningar kan ge diagnostisk ledning och patienten behöver ofta observeras och följas. Vid sepsis kan feber saknas, däremot är plötslig konfusion med nedsatt allmäntillstånd vanliga som enda initiala symtom. För urinvägsinfektion, se kapitel Urinvägsinfektion. Man bör i förväg helst ha tagit ställning till vårdnivå innan patient blir akut sjuk.

Riskvärdering av patienter med misstänkta infektioner utanför sjukhus, utifrån risk för allvarlig infektion/sepsis, baseras på NICE:s ”Sepsis risk stratification tool”. En uppfylld parameter räcker för att höja riskvärderingen till gult ljus respektive rött ljus.

Fysiologiska funktioner Grönt ljus (låg risk) Gult ljus (medelhög risk) Rött ljus (hög risk)
Beteende/medvetandegrad Normalt/Alert Anamnes på förändrat beteende Objektivt förändrat beteende/Ej alert
Andningsfrekvens 12–20/min 21–24/min ≥24
Saturation på luft >95% 92–94% ≤91% (< 88% vid KOL)
Blodtryck (systoliskt) >100 mmHg 91–100 mmHg <90 mmHg eller
>40 mmHg lägre än patientens normala tryck
Hjärtfrekvens ≤90/min 91–130/min eller nytillkommen arytmi >130/min
Temperatur ≥36°C <36°C  
Urinproduktion   Ej kissat senaste 12–17 h Ej kissat sedan ≥18 h
Hud   -Rodnad
-Svullen eller sekretion från operationssår
-Sårruptur
-Cyanos
-Marmorerad eller blek hud
-Petekialt utslag
Komorbiditet och riskfaktorer   Allvarlig komorbiditet o/e riskfaktorer  
Social situation   Avsaknad av säkerhetsnät  

Vid lunginflammation kan CRB-65 (Confusion-Respiration-Blood pressure >65 år) ge vägledning i allvarlighetsgrad. Markörer för CRB-65:

  • Konfusion
  • Andningsfrekvens >30/min
  • Blodtryck systoliskt <90 mmHg eller diastoliskt <60 mmHg
  • Ålder > 65 år

En poäng för varje uppfylld markör och bedömningen görs utifrån summan:

0) Hembehandling
1) Öppenvård med uppföljning
2) Vanligen sjukhusvård
3-4) Sjukhusvård, ev. IVA-vård

Icke-farmakologisk behandling

Generellt sett ökar malnutrition, immobilisering och bristande hygien risken för alla typer av infektioner. Det är viktigt både proaktivt och i samband med infektion att tillse god nutrition, stöd i att vara anpassat fysiskt aktiv, regelbunden blåstömning samt god lungventilation.

Vilka läkemedel kan användas?

Pneumokockvaccination, årlig influensavaccination och covidvaccination (enligt Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer) bör erbjudas alla över 65 år.

Vilka läkemedel/kombinationer bör särskilt beaktas/undvikas?

Preparat med hög interaktionsrisk: antimykotika för systemiskt bruk, tetracykliner, ciprofloxacin, trimetoprim.

Antibiotika som ska dosreduceras vid nedsatt njurfunktion:

Antibiotika GFR >80 ml/min GFR 41–80 ml/min GFR 20–40 ml/min GFR <20 ml/min
Amoxicillin 500 mg x 3 500 mg x 3 500 mg x 3 500 mg x 2
Amoxicillin -klavulansyra 875/125 mg x 3 875/125 mg x 3 500/125 mg x 3 500/125 mg x 2
Ciprofloxacin 500 mg x 2 500 mg x 2 500 mg x 1 500 mg x 1
Fenoximetyl-penicillin 1 g x 3 1 g x 3 1 g x 3 0,5-1 g x 3
Flukloxacillin 1 g x 3 1 g x 3 1 g x 3 0,5-1 g x 3
Nitrofurantoin 50 mg x 3 50 mg x 3 Använd ej Använd ej
Trimetoprim 160 mg x 2 160 mg x 2 160 mg x 2 160 mg x 1
Trimetoprim-sulfa 160/800 mg x 2 160/800 mg x 2 80/400 mg x 2 Använd ej

Doxycyklin, erytromycin, metronidazol och klindamycin kan doseras i normaldos oberoende av njurfunktion. Pivmecillinam kan doseras oberoende av njurfunktion vid enstaka behandlingskur.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

I en behandlingsstrategi kan man välja att planera för att avstå antibiotikabehandling eller begränsa till peroral behandling i samråd med patient och/eller anhöriga.

Bakgrundsdokument

Läs bakgrundsdokumentationen till Läkemedelsbehandling av mest sjuka och sköra äldre som pdf här.

Listan som pdf

Läs Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre som pdf här. (Optimerad för utskrift. För tillgänglighetsanpassad version hänvisas till texten i html-format på denna sida.)

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)