Infektioner

Vad bör behandlas?

Symtombilden vid infektioner hos sköra äldre är ofta otydlig, vilket kan försvåra diagnostiken. Det inflammatoriska svaret kan vara fördröjt och feber samt avvikande provsvar kan saknas. Andning, blodtryck, syremättnad, falltendens, konfusion, diarré och kräkningar kan ge diagnostisk ledning och patienten behöver ofta observeras och följas.

Vid sepsis kan feber saknas, däremot är plötslig konfusion och/eller nedsatt allmäntillstånd vanliga som enda initiala symtom. För urinvägsinfektion, se detta kapitel. 

Man bör i förväg helst ha tagit ställning till vårdnivå innan patient blir akut sjuk. 

I en behandlingsstrategi kan man välja att planera för att avstå antibiotikabehandling eller begränsa till peroral behandling i samråd med patient och/eller närstående. 

Riskvärdering av patienter med misstänkta infektioner utanför sjukhus, utifrån risk för allvarlig infektion/sepsis, baseras på NICE:s Sepsis risk stratification tool. En uppfylld parameter räcker för att höja riskvärderingen till gult ljus respektive rött ljus. 

Fysiologiska funktioner Grönt ljus (låg risk) Gult ljus (medelhög risk) Rött ljus (hög risk)
Beteende/medvetandegrad Normalt/Alert Anamnes på förändrat beteende Objektivt förändrat beteende/Ej alert
Andningsfrekvens 12–20/min 21–24/min ≥ 24
Saturation på luft > 96% 92–95% ≤ 91% (< 88% vid KOL)
Blodtryck (systoliskt) > 100 mmHg 91–100 mmHg < 90 mmHg eller
mer än 40 mmHg lägre än patientens normala tryck
Hjärtfrekvens ≤ 90/min 91–130/min eller nytillkommen arytmi > 130/min
Temperatur ≥ 36°C < 36°C  
Urinproduktion   Ej kissat senaste 12–17 h Ej kissat sedan ≥ 18 h
Hud   Rodnad
Svullen eller sekretion från operationssår
Sårruptur
Cyanos
Marmorerad eller blek hud
Petekialt utslag
Komorbiditet och riskfaktorer   Allvarlig komorbiditet och/eller riskfaktorer  
Social situation   Avsaknad av säkerhetsnät  

Vid lunginflammation kan CRB-65 (Confusion-Respiration-Blood pressure > 65 år) ge vägledning i allvarlighetsgrad.

Markörer för CRB-65: 

  • Konfusion.
  • Andningsfrekvens > 30/min.
  • Blodtryck systoliskt < 90 mmHg eller diastoliskt < 60 mmHg.
  • Ålder > 65 år.

En poäng för varje uppfylld markör och bedömningen görs utifrån summan: 

0 Hembehandling 
1 Öppenvård med uppföljning 
2 Vanligen sjukhusvård 
3–4 Sjukhusvård, ev. IVA-vård 

Icke-farmakologisk behandling

Generellt sett ökar undernäring, immobilisering och bristande hygien risken för alla slags infektioner. Både proaktivt och i samband med infektion är det viktigt att tillse god nutrition, stöd i minskat stillasittande, anpassad fysisk aktivitet, regelbunden blåstömning samt god lungventilation. 

Vilka läkemedel kan användas?

Vaccination mot pneumokocker, influensa och covid bör erbjudas alla över 65 år. 

Antibiotikaval görs utifrån sjukdomsdiagnos och eventuella resistensbestämningar.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

Antibiotika som ska dosreduceras vid nedsatt njurfunktion

Antibiotika GFR >80 mL/min GFR 41–80 mL/min GFR 20–40 mL/min GFR <20 mL/min
Amoxicillin 500 mg x 3 500 mg x 3 500 mg x 3 500 mg x 2
Amoxicillin -klavulansyra 875/125 mg x 3 875/125 mg x 3 500/125 mg x 3 500/125 mg x 2
Ciprofloxacin 500 mg x 2 500 mg x 2 500 mg x 1 500 mg x 1
Fenoximetylpenicillin 1 g x 3 1 g x 3 1 g x 3 0,5-1 g x 3
Flukloxacillin 1 g x 3 1 g x 3 1 g x 3 0,5-1 g x 3
Nitrofurantoin 50 mg x 3 50 mg x 3 Använd ej Använd ej
Trimetoprim 160 mg x 2 160 mg x 2 160 mg x 2 160 mg x 1
Trimetoprim-sulfa 160/800 mg x 2 160/800 mg x 2 80/400 mg x 2 Använd ej

Doxycyklin, erytromycin,  metronidazol och klindamycin kan ordineras i normaldos oberoende av njurfunktion. Pivmecillinam kan doseras oberoende av njurfunktion vid enstaka behandlingskur. 

Beakta hög interaktionrisk för tetracykliner, ciprofloxacin, trimetoprim samt antimykotika (för systemiskt bruk).

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)