Vård i livets absoluta slutskede

Vad bör behandlas?

Att främja välbefinnande och ge god symtomlindring är absolut viktigast när döden är nära förestående. 

Icke-farmakologisk behandling

Det är vanligt att så småningom vilja ha allt mindre mat. Matlusten minskar därför att kroppen förbereder sig på att dö. Då brukar också näringsdrycker och näringsdropp göra mer skada än nytta. För mycket fett och proteiner blir en alltför stor belastning för kroppen och gör att man i onödan riskerar att må illa och kanske kräkas. 

Andnöd 
Använd med fördel öppet fönster eller handhållen fläkt (ej vid covid-19). 

Rosslande andning
Lägesändring i sängen. Munvård med avlägsnande av slem från munhålan och fuktning av slemhinnan. 

Oro
Bästa behandlingen av oro är att vårdgivaren ger patienten tid att prata om den. 

Smärta
Akupunktur, avledning/distraktion, lägesändring, massage (taktil eller klassisk), TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) samt värme/kyla. 

Illamående
I första hand bör behandlingsbara orsaker hittas och behandlas. Illamående kan förebyggas genom att servera små och attraktiva matportioner. Fett och protein kan öka risken för illamående, undvik därför näringsdrycker och näringsdropp. 

Konfusion
Behandla i första hand bakomliggande orsak.

Vilka läkemedel kan användas?

Smärta
Vid pågående behandling, i synnerhet med opioider, bör perorala preparat konverteras till subkutana injektioner 6 gånger dagligen.

Vid behovsbehandling:

  • Opioidnaiv patient: Morfin 2,5–5 mg x1–6 sc
  • Opioidbehandlad patient: Morfin 1/6 av aktuell dygnsdos x1–6 sc 

Andnöd 

  • Morfin enligt ovan
  • Furosemid (om lungödem/hjärtsvikt) 20–40 mg sc/im/iv x 1–3 (om det ges sc o/el im, bör dosen delas upp på flera ställen) 

Ångest 
Midazolam 1,25–2,5 mg x1–6 sc 

Rosslande andning
Glykopyrron (Robinul) 0,2 mg x 1–3 sc 

Illamående
Haloperidol 0,5–2 mg x1–2 sc 

Konfusion
Haloperidol 0,5–2 mg x0–2 sc. Vid agitation kan midazolam 1,25–2,5 mg x 1–6 läggas till. 

Vid behov av andra behandlingsalternativ bör specialiserad palliativ enhet konsulteras. 

Vilka läkemedel/kombinationer bör särskilt beaktas/undvikas?

Alla läkemedel som inte ger symtomlindring bör undvikas och sättas ut.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Behandling med palliativa läkemedel bör pågå till livets slut.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)