Vård i livets slutskede

Vad bör behandlas?

Att främja välbefinnande och att ge god symtomlindring är det absolut viktigaste när döden är nära förestående.

Gå igenom läkemedelslistan, sätt ut alla icke nödvändiga läkemedel inklusive dropp och sondnäring. Upphör med nutritionsbehandling för att undvika illamående, men erbjud det som patienten önskar.

Ordinera subkutana/intravenösa vid behovsläkemedel enligt rekommendation nedan.

Icke-farmakologisk behandling

Åtgärder för att undvika trycksår.

Andnöd: Använd med fördel öppet fönster eller handhållen fläkt.

Rosslande andning: Lägesändring i sängen. Munvård med avlägsnande av slem från munhålan och fuktning av slemhinnan.

Oro: Bästa behandlingen av oro är att vårdgivaren ger patienten tid att prata om den.

Smärta: Akupunktur, avledning/distraktion, lägesändring, massage (taktil eller klassisk), TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) samt värme/kyla.

Vilka läkemedel bör användas?

Smärta: Har patienten redan smärtstillande, i synnerhet opioider, bör det inte sättas ut i samband med palliativa beslutet/övergången.

  • Opioidnaiv patient: Morfin 2,5–5 mg sc/iv
  • Opioidbehandlad patient: Morfin 1/6 av ordinerad dygnsdos

Konverteringsguide för opioider, se länk i Bakgrundsdokumentation (pdf).

Andnöd:

  • Morfin enligt ovan
  • Furosemid (om lungödem/hjärtsvikt) 20–40 mg sc/iv

Ångest: Midazolam 1–2,5 mg sc/iv

Rosslande andning: Glykopyrron (Robinul) 0,2 mg sc/iv

Illamående: Haldol 0,5–2 mg sc/iv

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

Morfin-skopolamin bör inte användas eftersom skopolamin kan ge betydande antikolinerga effekter.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Behandling med palliativa läkemedel bör pågå till livets slut.

Bakgrundsdokument

Läs bakgrundsdokumentationen till Läkemedelsbehandling av mest sjuka och sköra äldre som pdf här.

Listan som pdf

Läs Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre som pdf här.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)