Bakgrund – vid vård i livets absoluta slutskede

För vårdpersonal som behandlar de mest sjuka och sköra äldre i livets absoluta slutskede.

Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka och sköra äldre, undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet samt undvika vårdskador på grund av onödig polyfarmaci och olämpliga läkemedel. 

Definition av patientgrupp

Begreppet ”sköra äldre” används många gånger i stället för ”multisjuka äldre” eller ”mest sjuka äldre”, alltså äldre personer med stort behov av både vård och omsorg. Begreppet skörhet kan definieras på olika sätt, men det är vanligt att skörhet beskrivs utifrån förekomsten av minst tre av följande fem kriterier:

  1. Ofrivillig viktförlust.
  2. Svaghet.
  3. Orkeslöshet eller utmattning.
  4. Långsam gånghastighet.
  5. Låg fysisk aktivitet.

Andra vanliga symtom är trötthet, nedsatt aptit, dålig balans och nedsatt kognition. Den kvarstående livslängden överstiger sällan två till tre år. I genomsnitt använder denna grupp över sju läkemedel per dygn. Det finns åtskilliga skalor och instrument för hur skörhet kan definieras och graderas, exempelvis Clinical Frailty Scale, Region Kronoberg.se. 

Kunskapen om symtom, utredning och behandling av de mest sjuka och sköra äldre är bristfällig inom stora delar av sjukvården. Den åldrade människan visar många gånger helt andra symtom vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd än vad yngre gör. Detta kan medföra såväl feldiagnostik som över- och underbehandling. Studier visar att 10–30 procent av akuta inläggningar av äldre på sjukhus är helt eller delvis är läkemedelsrelaterade och att upp till hälften av dessa bedöms möjliga att undvika.

För de flesta sjukdomstillstånd saknas riktlinjer eller vårdprogram som tar hänsyn till gruppen de mest sjuka och sköra äldre. Det beror på att det generellt saknas vetenskaplig dokumentation eller evidens specifikt för behandling av dem. Många vårdprogram bygger på dokumentation från läkemedelsprövningar där betydligt yngre människor med mindre samsjuklighet inkluderats och där hänsyn till de mest sjuka och sköras äldres förmåga att klara läkemedelsbehandling inte har tagits. 

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)

Hitta på sidan