Läkemedelsförskrivning och suicidrisk

Metoder för att minska risken för suicidförsök med potentiellt toxiska läkemedel.

Gör så här:

 • Byte av läkemedel till mindre toxiska.
 • Mindre förpackningsstorlek.
 • Blisterförpackningar i stället för burkar.
 • Specificera på recept vem som får hämta ut läkemedlet (med namn och personnummer), t ex en anhörig.
 • Förvara potentiellt toxiska läkemedel inlåsta och återlämna överblivet läkemedel till apotek.

Vanligaste läkemedel kopplade till suicid i Sverige:

 • Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande läkemedel.
 • Propiomazin, alimemazin.
 • Citalopram.
 • Opioider.
 • Paracetamol.
 • Insulin.

Rekommenderade läkemedel för vuxna

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)