Osteoporos

Läkemedelsbehandling ges vid nedsatt bentäthet och hög frakturrisk (T-värde ≤ -2 vid bentäthetsmätning och ett FRAX-värde >30% eller genomgången fragilitetsfraktur). Behandling ges endast i undantag till patienter med låg frakturrisk (patienter som ej har haft fraktur och har ett T-värde på > -2,5 och ett FRAX-värde på <20%).

FRAX är en algoritm som beräknar 10-årsrisken för osteoporos- och höftfraktur hos män och kvinnor.

För behandlingsriktlinjer inom regionen, se Osteoporos – behandlingsriktlinjer för C-län i DocPlus.

Behandling

Vid GFR ≥35 ml/min

Substans Produktnamn
alendronat generika (veckotablett 70 mg)
zoledronsyra generika (5 mg iv infusion årligen)

Alternativen ovan är likvärdiga. Vid svårigheter att fullfölja behandling med alendronsyra är dock zoledronsyra att föredra. Behandlingstid för peroral behandling med bisfosfonater är i vanliga fall 5 år och för zoledronsyra 3 år, men kan förlängas om patienten har uttalat låg bentäthet eller drabbats av nya frakturer. Alla patienter rekommenderas också samtidig behandling med kalcium och D-vitamin dagligen (se nedan). Läs mer i Osteoporos – rutiner för behandling med parenterala läkemedel i DocPlus.

Vid GFR under 35 ml/min

Substans Produktnamn
denosumab Prolia (subkutan injektion 60 mg var 6:e månad)

Behandling med denosumab är kontinuerlig. Alla patienter måste också samtidigt behandlas med kalcium och D-vitamin dagligen (se nedan).

Kalcium och D-vitamin

Substans Produktnamn
kalciumkarbonat + kolekalciferol (500 mg + 400 IE) x 2, generika, t.ex. Kalcipos-D
kalciumkarbonat + kolekalciferol (500 mg + 800 IE) x 1, generika, om ovanstående inte tolereras

Övriga medel

Sekvenspreparatet Tridepos (alendronsyra 70 mg 1 dag/vecka + kalciumkarbonat 500 mg/kolekalciferol 800 IE 6 dagar/vecka) kan vara ett alternativ istället för separata produkter. Tridepos lämpar sig dock inte för patienter med dosdispensering.

Äldre patienter

Äldre patienter behandlas på samma sätt som yngre. Fallpreventiva åtgärder är också viktiga. Äldre på särskilda boenden eller sjukhus löper större risk att falla; individanpassade åtgärder beträffande fysisk och kognitiv träning, hjälpmedel och åtgärder i boendemiljön rekommenderas. Läs mer i ”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre”.

Levnadsvanor

Både rökning och riskbruk av alkohol har en negativ påverkan på bentätheten. Rökstopp och minskat alkoholintag bör därför eftersträvas om detta är aktuellt.

Fysisk aktivitet i form av styrketräning i kombination med annan fysisk aktivitet som belastar skelettet, rekommenderas för att bromsa benförlust eller öka bentäthet. Personer med fallbenägenhet bör även rekommenderas balansträning. För detaljerade rekommendationer om fysisk aktivitet vid osteoporos, se eFYSS.

Bakgrundsdokument

Läs bakgrundsdokumentationen till Rekommenderade läkemedel för vuxna 2020-2021 som pdf här. 

Listan som pdf

Läs Rekommenderade läkemedel för vuxna 2020-2021 som pdf här.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)