Frisk i förskolan

Frisk handlar om hygienrutiner och kunskap om infektionssjukdomar på förskolor i Uppsala län.

Frisk i förskolan

Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Att de får infektioner är normalt och en viktig stimulans för barnets immunförsvar. Inom förskolan finns det många aktiviteter som utsätter både barn och personal för risken att bli drabbad av smittsam sjukdom. Detta påverkar inte bara deras hälsa utan även spridningen av infektioner till närstående och övriga samhället.

Smittskyddsenheten i Region Uppsala har tagit fram materialet Frisk – frisk i förskolan, med syftet att förbättra hygienrutiner och öka kunskapen om infektionssjukdomar på förskolorna. Materialet kan användas på förskolan vid utbildning av personal och föräldrar samt när förskolan ska utarbeta hygieniska riktlinjer. På så sätt kan infektioner och smittspridning minskas. Även antibiotikabehovet bland barn minskar, vilket är en viktig del i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier.

Smittskyddsenheten har bland annat utarbetat förslag till råd och hygienrutiner som bör finnas skriftligt på varje förskola.

Förlagan till materialet är en lätt bearbetning av liknande information från HYFS (Hygiensjuksköterska i förskolan) Västra Götaland. Materialet är fritt att använda av alla förskolor.

Styrande dokument och pedagogiskt material

Broschyrer

Beställ broschyrer via e-post: smittskydd@regionuppsala.se 

Kontakt

Smittskydd

Dan Hammarström

Smittskyddssjuksköterska